وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اول شخص یا first person چیست؟

تعریف و معنی first person :

ضمایر اول شخص، فرد (یا گروهی از افراد) را بیان می‌کند که در حال صحبت یا نوشتن هستند (متکلم هستند). ضمایر اول شخص (و صفات ملکی مربوط به آنها) در انگلیسی استاندارد مدرن:

(I) “من”، (me) “من را به من”، (my) “من مالکیت” ، (mine) “مال من” (myself) ” خودم”

(we) “ما”، (our) “ما مالکیت”، (us) “مارا، به ما” ، (ours) “مال ما”، (ourselves) ” خودمان” هستند.

برای اطلاعات مشابه به کلمات person “شخص”، second person “دوم شخص” و third person “سوم شخص” مراجعه کنید.

در بسیاری از زبان‌ها و همینطور در انگلیسی دوره‌های پیشین فعل‌ها برای هر شخص شکل مختلفی می‌گیرند. در انگلیسی مدرن تنها فعلی که برای شخص اول شکل متفاوتی می‌گیرد شکل اول شخص مفرد از ریشه ی be در زمان حال است که تبدیل به (am) می‌شود. مثل:

I am …

ترجمه: من هستم.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…