وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

اول شخص یا first person چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی first person :

ضمایر اول شخص، فرد (یا گروهی از افراد) را بیان می‌کند که در حال صحبت یا نوشتن هستند (متکلم هستند). ضمایر اول شخص (و صفات ملکی مربوط به آنها) در انگلیسی استاندارد مدرن:

(I) “من”، (me) “من را به من”، (my) “من مالکیت” ، (mine) “مال من” (myself) ” خودم”

(we) “ما”، (our) “ما مالکیت”، (us) “مارا، به ما” ، (ours) “مال ما”، (ourselves) ” خودمان” هستند.

برای اطلاعات مشابه به کلمات person “شخص”، second person “دوم شخص” و third person “سوم شخص” مراجعه کنید.

در بسیاری از زبان‌ها و همینطور در انگلیسی دوره‌های پیشین فعل‌ها برای هر شخص شکل مختلفی می‌گیرند. در انگلیسی مدرن تنها فعلی که برای شخص اول شکل متفاوتی می‌گیرد شکل اول شخص مفرد از ریشه ی be در زمان حال است که تبدیل به (am) می‌شود. مثل:

I am …

ترجمه: من هستم.