وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مونث یا feminine چیست؟

تعریف و معنی feminine :

این کلمه در انگلیسی مدرن به جنس ماده و زن اشاره دارد: ضمایر (she, her, hers) “او(مونث)”، صفت ملکی (her) “(مال) او” و چند پسوند از جمله (ess) کلمات مونث هستند.

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند اسم‌های مونث و کلمات مربوط به آن‌ها معمولا به جنس ماده اشاره می‌کنند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست.

انگلیسی کهن سه جنس دستوری داشت:

1. (masculine) “مذکر

2. (feminine) “مونث”

3. (neuter) “خنثی”

در حالیکه بیشتر کلمات مونث مثل (cwen) شکل کهن queen”ملکه”،(woman) “زن” به زنان یا حیوانات ماده اشاره می‌کردند، بقیه جنس‌های دستوری اینطور نبودند. مثل(tunge) که شکل کهن tongue “زبان” است.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…