وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مونث یا feminine چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی feminine :

این کلمه در انگلیسی مدرن به جنس ماده و زن اشاره دارد: ضمایر (she, her, hers) “او(مونث)”، صفت ملکی (her) “(مال) او” و چند پسوند از جمله (ess) کلمات مونث هستند.

در زبان‌هایی که جنس دستوری دارند اسم‌های مونث و کلمات مربوط به آن‌ها معمولا به جنس ماده اشاره می‌کنند ولی همیشه ضرورتا اینطور نیست.

انگلیسی کهن سه جنس دستوری داشت:

1. (masculine) “مذکر

2. (feminine) “مونث”

3. (neuter) “خنثی”

در حالیکه بیشتر کلمات مونث مثل (cwen) شکل کهن queen”ملکه”،(woman) “زن” به زنان یا حیوانات ماده اشاره می‌کردند، بقیه جنس‌های دستوری اینطور نبودند. مثل(tunge) که شکل کهن tongue “زبان” است.