وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دوتایی یا dual چیست؟

تعریف و معنی dual :

در انگلیسی مدرن، اسم‌ها و ضمایر می‌توانند مفرد یعنی اشاره کننده به یک شخص یا چیز، مثل

(child) “بچه”، (table) “میز”، (I) و (he)

یا اشاره کننده به بیش از یک شخص یا چیز باشند، مثل:

Children,Tables, We, They

بعضی زبان‌ها یک مقوله دوتایی هم دارند که به دو شخص یا دو چیز اطلاق می‌شود و در مقابل یک یا بیش از دو قرار می‌گیرد. در انگلیسی کهن و اوایل انگلیسی میانه مقوله ضمیر دوتایی وجود داشت مثل ضمیر WIT که به معنی (we two) “ما دوتا” بود.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…