وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دوتایی یا dual چیست؟

تعریف و معنی dual :

در انگلیسی مدرن، اسم‌ها و ضمایر می‌توانند مفرد یعنی اشاره کننده به یک شخص یا چیز، مثل

(child) “بچه”، (table) “میز”، (I) و (he)

یا اشاره کننده به بیش از یک شخص یا چیز باشند، مثل:

Children,Tables, We, They

بعضی زبان‌ها یک مقوله دوتایی هم دارند که به دو شخص یا دو چیز اطلاق می‌شود و در مقابل یک یا بیش از دو قرار می‌گیرد. در انگلیسی کهن و اوایل انگلیسی میانه مقوله ضمیر دوتایی وجود داشت مثل ضمیر WIT که به معنی (we two) “ما دوتا” بود.از این واژه نامه:

ساده

Simple

به یک کلمه، عبارت، جمله یا ساخت دستوری در صورتی ساده گفته…

جمله ‌واره شروع شونده با that

That-clause

این جمله ‌واره‌ها، جمله واره‌های وابسته‌ای هستند که با that “که” شروع…

مفرد

Singular

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز…