وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر/صفت اشاره یا demonstrative چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی demonstrative :

ضمیر یا صفات اشاره گروه کوچکی از کلمات هستند که با بیان شخص یا چیزی که اسم به آن اشاره دارد کاربرد اسم را محدود می‌کنند. در انگلیسی استاندارد مدرن کلمات اشاره عبارت اند از:

1. (this) “این”

2. (that) “آن”

3. (these) “این ها”

4. (those)”آنها”

کلمات اشاره به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

    1. ضمایر اشاره که در جمله جانشین اسم می‌شوند؛ مثل:

(This is my book)

ترجمه: ” این کتاب من است”

    2. و صفات اشاره که در جمله قبل از اسم می‌آیند؛ مثل:

This book is mine.

ترجمه: این کتاب مال من است.