وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر/صفت اشاره یا demonstrative چیست؟

تعریف و معنی demonstrative :

ضمیر یا صفات اشاره گروه کوچکی از کلمات هستند که با بیان شخص یا چیزی که اسم به آن اشاره دارد کاربرد اسم را محدود می‌کنند. در انگلیسی استاندارد مدرن کلمات اشاره عبارت اند از:

1. (this) “این”

2. (that) “آن”

3. (these) “این ها”

4. (those)”آنها”

کلمات اشاره به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

    1. ضمایر اشاره که در جمله جانشین اسم می‌شوند؛ مثل:

(This is my book)

ترجمه: ” این کتاب من است”

    2. و صفات اشاره که در جمله قبل از اسم می‌آیند؛ مثل:

This book is mine.

ترجمه: این کتاب مال من است.از این واژه نامه:

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا

Transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…