وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ضمیر/صفت اشاره یا demonstrative چیست؟

تعریف و معنی demonstrative :

ضمیر یا صفات اشاره گروه کوچکی از کلمات هستند که با بیان شخص یا چیزی که اسم به آن اشاره دارد کاربرد اسم را محدود می‌کنند. در انگلیسی استاندارد مدرن کلمات اشاره عبارت اند از:

1. (this) “این”

2. (that) “آن”

3. (these) “این ها”

4. (those)”آنها”

کلمات اشاره به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

    1. ضمایر اشاره که در جمله جانشین اسم می‌شوند؛ مثل:

(This is my book)

ترجمه: ” این کتاب من است”

    2. و صفات اشاره که در جمله قبل از اسم می‌آیند؛ مثل:

This book is mine.

ترجمه: این کتاب مال من است.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…