وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تجزیه و ترکیب یا construed (const., constr.) چیست؟

تعریف و معنی construed (const., constr.) :

در مدخل های بازبینی نشده دیکشنری اکسفورد، کلمات اختصار const. و constr. اغلب به این صورت استفاده شده‌اند که بیانگر این موضوع هستند که کلمه با کلمات و نقش‌های دیگری در جمله ترکیب می‌شود یا به عبارتی از لحاظ دستوری با کلمه یا گروه کلمات دیگری همراه شده است. مثلا در نسخه بازبینی نشده، برای مدخل (oblivious) صفت “فراموشکار” این مثال آمده است:

He was soon oblivious of this

ترجمه: او به زودی آن را فراموش کرد.

این کلمه به عنوان ترکیب و همراه با of استفاده شده در حالیکه در نسخه بازبینی شده of به with of تغییر یافته است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…