وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

تجزیه و ترکیب یا construed (const., constr.) چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی construed (const., constr.) :

در مدخل های بازبینی نشده دیکشنری اکسفورد، کلمات اختصار const. و constr. اغلب به این صورت استفاده شده‌اند که بیانگر این موضوع هستند که کلمه با کلمات و نقش‌های دیگری در جمله ترکیب می‌شود یا به عبارتی از لحاظ دستوری با کلمه یا گروه کلمات دیگری همراه شده است. مثلا در نسخه بازبینی نشده، برای مدخل (oblivious) صفت “فراموشکار” این مثال آمده است:

He was soon oblivious of this

ترجمه: او به زودی آن را فراموش کرد.

این کلمه به عنوان ترکیب و همراه با of استفاده شده در حالیکه در نسخه بازبینی شده of به with of تغییر یافته است.