وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

همایندی | همایند یا collocation | collocate چیست؟

تعریف و معنی collocation | collocate :

وقتی دو یا چند کلمه کنار هم به کار می‌روند به ویژه اگر این کنار هم آمدن معمولا و مکررا اتفاق بیفتد می‌گوییم این کلمات همایند یکدیگرند. جفت یا گروه کلماتی که معمولا با هم به کار برده می‌شوند همایند یا (fixed collocation)همایند ثابت هستند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…