وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

شرط و اجزای شرط یا apodosis and protasis چیست؟

تعریف و معنی apodosis and protasis :

به جمله واره بیان کننده شرط (protasis) “مقدمه” و
به جمله واره ای که نتایج شرط را بیان می‌کند (apodosis) “مکمل یا نتیجه جمله شرطی” می‌گویند.

جملات شرطی مانند مثال زیر از از دو جمله واره تشکیل می‌شوند :

If I had more money, I would buy it

ترجمه: ( اگر پول بیشتری داشتم آن را می خریدم)

  • یک جمله واره که معمولا با if (اگر) شروع می‌شود شرط را بیان می‌کند
  • و جمله واره دیگر نتایج و پیامدهای آن شرط را بیان می‌کند.

مثلا if I had more money (اگر پول بیشتری داشتم) در مثال بالا شرط است و I would buy it( آن را میخریدم) نتیجه شرط است.از این واژه نامه:

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to یا to-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.