وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

شرط و اجزای شرط یا apodosis and protasis چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی apodosis and protasis :

به جمله واره بیان کننده شرط (protasis) “مقدمه” و
به جمله واره ای که نتایج شرط را بیان می‌کند (apodosis) “مکمل یا نتیجه جمله شرطی” می‌گویند.

جملات شرطی مانند مثال زیر از از دو جمله واره تشکیل می‌شوند :

If I had more money, I would buy it

ترجمه: ( اگر پول بیشتری داشتم آن را می خریدم)

  • یک جمله واره که معمولا با if (اگر) شروع می‌شود شرط را بیان می‌کند
  • و جمله واره دیگر نتایج و پیامدهای آن شرط را بیان می‌کند.

مثلا if I had more money (اگر پول بیشتری داشتم) در مثال بالا شرط است و I would buy it( آن را میخریدم) نتیجه شرط است.