وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

شرط و اجزای شرط یا apodosis and protasis چیست؟

تعریف و معنی apodosis and protasis :

به جمله واره بیان کننده شرط (protasis) “مقدمه” و
به جمله واره ای که نتایج شرط را بیان می‌کند (apodosis) “مکمل یا نتیجه جمله شرطی” می‌گویند.

جملات شرطی مانند مثال زیر از از دو جمله واره تشکیل می‌شوند :

If I had more money, I would buy it

ترجمه: ( اگر پول بیشتری داشتم آن را می خریدم)

  • یک جمله واره که معمولا با if (اگر) شروع می‌شود شرط را بیان می‌کند
  • و جمله واره دیگر نتایج و پیامدهای آن شرط را بیان می‌کند.

مثلا if I had more money (اگر پول بیشتری داشتم) در مثال بالا شرط است و I would buy it( آن را میخریدم) نتیجه شرط است.



از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…