وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قیدساز | قیدی یا adverbial | adverbially چیست؟

تعریف و معنی adverbial | adverbially :

اگر کلمه یا عبارتی قیدساز باشد یا به صورت قیدی استفاده شود، نقش و استفاده آن به عنوان یا مانند adverb (قید) است. قیدساز یکی از پنج جزء ممکن در جمله یا جمله واره است. دیگر اجزاء فاعل، فعل، مفعول و مسند هستند. قیدساز معمولا به 3 شکل می آیند:

1. قید:

Happily, often, there

ترجمه: آنجا ، اغلب ، با خوشحالی

2. گروه قیدی:

Quite happily, Very often , Over there

ترجمه: تقریبا با خوشحالی , بیشتر اوقات , آنجا

3. گروه حرف اضافه‌ای:

With happiness , at the weekend  , on a beach

ترجمه: باخوشحالی , در آخر هفته ,در ساحلی.

قیدسازها هم مانند قیود معمولا بیانگر چگونگی، مکان و زمان هستند. استفاده از قیدسازها در جمله معمولا اختیاری است و مکان آنها در جمله انعطاف پذیر است. مثلا به مکان قیدساز at the weekend (در اخر هفته) در دو جمله ی زیر توجه کنید:

At the weekend I visited my parents.

ترجمه: آخر هفته به دیدن پدر و مادرم رفتم.

I visited my parents at the weekend.

ترجمه: آخر هفته به دیدن پدر و مادرم رفتم.از این واژه نامه:

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…

گذرا

Transitive

یک فعل زمانی گذرا است که مفعول مستقیم بگیرد و این مفعول…

فاعل

Subject

فاعل یک جمله یا جمله‌واره بخشی از آن است که: جمله یا…