وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

قیدساز | قیدی یا adverbial | adverbially چیست؟

تعریف و معنی adverbial | adverbially :

اگر کلمه یا عبارتی قیدساز باشد یا به صورت قیدی استفاده شود، نقش و استفاده آن به عنوان یا مانند adverb (قید) است. قیدساز یکی از پنج جزء ممکن در جمله یا جمله واره است. دیگر اجزاء فاعل، فعل، مفعول و مسند هستند. قیدساز معمولا به 3 شکل می آیند:

1. قید:

Happily, often, there

ترجمه: آنجا ، اغلب ، با خوشحالی

2. گروه قیدی:

Quite happily, Very often , Over there

ترجمه: تقریبا با خوشحالی , بیشتر اوقات , آنجا

3. گروه حرف اضافه‌ای:

With happiness , at the weekend  , on a beach

ترجمه: باخوشحالی , در آخر هفته ,در ساحلی.

قیدسازها هم مانند قیود معمولا بیانگر چگونگی، مکان و زمان هستند. استفاده از قیدسازها در جمله معمولا اختیاری است و مکان آنها در جمله انعطاف پذیر است. مثلا به مکان قیدساز at the weekend (در اخر هفته) در دو جمله ی زیر توجه کنید:

At the weekend I visited my parents.

ترجمه: آخر هفته به دیدن پدر و مادرم رفتم.

I visited my parents at the weekend.

ترجمه: آخر هفته به دیدن پدر و مادرم رفتم.



از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…