وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معلوم یا active چیست؟

تعریف و معنی active :

در جملات معلوم، فاعل جمله شخص یا چیزی است که عمل بیان شده توسط فعل جمله را انجام می دهد:

My dog broke your vase

ترجمه: سگ من گلدان تو را شکست

‘The authorities will prosecute trespassers

ترجمه: مسئولین متخلفان را به طور قانونی پیگیری خواهند کرد

John speaks Spanish

ترجمه: جان اسپانیایی حرف می زند

The wind howled

ترجمه: باد زوزه کشید

انواع زیادی از جملات معلوم قابل تبدیل به مجهول هستند.

Your vase was broken by my dog

ترجمه: گلدان شما توسط سگ من شکسته شد.

(به کلمه ی passive مراجعه کنید). فعلی که در جمله معلوم به کار می رود فعل معلوم نام دارد. مثلا در مثال‌های بالا “شکست” (broke) یک فعل معلوم و “شکسته شد” (was broken) فعل مجهول است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…