وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معلوم یا active چیست؟

تعریف و معنی active :

در جملات معلوم، فاعل جمله شخص یا چیزی است که عمل بیان شده توسط فعل جمله را انجام می دهد:

My dog broke your vase

ترجمه: سگ من گلدان تو را شکست

‘The authorities will prosecute trespassers

ترجمه: مسئولین متخلفان را به طور قانونی پیگیری خواهند کرد

John speaks Spanish

ترجمه: جان اسپانیایی حرف می زند

The wind howled

ترجمه: باد زوزه کشید

انواع زیادی از جملات معلوم قابل تبدیل به مجهول هستند.

Your vase was broken by my dog

ترجمه: گلدان شما توسط سگ من شکسته شد.

(به کلمه ی passive مراجعه کنید). فعلی که در جمله معلوم به کار می رود فعل معلوم نام دارد. مثلا در مثال‌های بالا “شکست” (broke) یک فعل معلوم و “شکسته شد” (was broken) فعل مجهول است.از این واژه نامه:

سوم شخص یا third-person

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن…

کاربرد خاص یا special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to یا to-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.