وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معلوم یا active چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی active :

در جملات معلوم، فاعل جمله شخص یا چیزی است که عمل بیان شده توسط فعل جمله را انجام می دهد:

My dog broke your vase

ترجمه: سگ من گلدان تو را شکست

‘The authorities will prosecute trespassers

ترجمه: مسئولین متخلفان را به طور قانونی پیگیری خواهند کرد

John speaks Spanish

ترجمه: جان اسپانیایی حرف می زند

The wind howled

ترجمه: باد زوزه کشید

انواع زیادی از جملات معلوم قابل تبدیل به مجهول هستند.

Your vase was broken by my dog

ترجمه: گلدان شما توسط سگ من شکسته شد.

(به کلمه ی passive مراجعه کنید). فعلی که در جمله معلوم به کار می رود فعل معلوم نام دارد. مثلا در مثال‌های بالا “شکست” (broke) یک فعل معلوم و “شکسته شد” (was broken) فعل مجهول است.