گرامر supposed to ( + جمله نمونه)

Be supposed to به معنی “انتظار می‌رود” و “لازم است” یک عبارت رایج است که در جملات دقیقا مانند افعال کمکی عمل می‌کند. قبلا خوانده‌ایم که افعال کمکی افعالی هستند که توانایی، احتمال، اجازه یا اجبار را بیان می‌کنند.

I have to be home early or my father will be mad at me.

I’m supposed to be home early or my father will be mad at me.

ترجمه: باید زود به خانه بروم وگرنه پدرم عصبانی می‌شود.

همچنین از supposed to برای بیان این که احتمال دارد یک نفر (یا یک چیز) کاری را انجام دهد یا به انجام دادن کاری معروف است استفاده می‌کنیم.

It was supposed to snow tonight.

ترجمه: انتظار می‌رفت که امشب برف ببارد.

She is supposed to be the best architect in town.

ترجمه: از او انتظار می‌رود که بهترین معمار شهر شود.

حواستان باشد!

Suppose بدون d فقط باید به‌عنوان زمان حال فعل to suppose استفاده شود و به این معنی است که چیزی یا حالتی را درست در نظر می‌گیریم.

مثال‌هایی از کاربرد supposed to در جملات

Was the bus supposed to be here so early?

ترجمه: انتظار می‌رفت که اتوبوس این‌قدر زود برسد؟

She is supposed to arrive today.

ترجمه: انتظار می‌رود که او امروز برسد.

It is Saturday evening; they are supposed to turn in early.

ترجمه: الان عصر شنبه است و آن‌ها باید زود برگردند.

The magician is supposed to saw a man in half.

ترجمه: انتظار می‌رود که شعبده‌باز یک مرد را نصف کند.

She is supposed to be the best student in university.

ترجمه: انتظار می‌رود که او بهترین دانش‌آموز دانشگاه بشود.

The word is supposed to be derived from Latin.

ترجمه: انتظار می‌رود که ریشه این کلمه در لاتین باشد.

She’s supposed to be meeting him at the court.

ترجمه: انتظار می‌رود (یا لازم است) که او را در دادگاه ملاقات کند.

Was/ were supposed toاین معنی را می‌رساند که کسی آن کاری را که لازم بود یا انتظار می‌رفت بکند انجام نداده است.

They were supposed to be at the airport by 7’.

ترجمه: لازم بود که تا ساعت 7 در فرودگاه باشند. (اما نبودند و به پرواز نرسیدند.)

You were supposed to go walking to the school. 

ترجمه: انتظار می‌رفت که پیاده به مدرسه بروی. (اما با دوچرخه رفتی.)

She was supposed to get here yesterday.

ترجمه: انتظار می‌رفت/ لازم بود که او دیروز به اینجا برسد.

He was supposed to wash the dishes last night.

ترجمه: باید دیروز ظرف‌ها را می‌شست.

The birthday party was supposed to be a surprise.

ترجمه: انتظار می‌رفت که جشن تولد غافلگیرکننده باشد.

We were not supposed to leave the office without permission.

ترجمه: ما نباید بدون اجازه اداره را ترک می‌کردیم.

The movie was supposed to win a lot of applause at the International festival, but it didn’t.

ترجمه: انتظار می‌رفت که فیلم در جشنواره بین‌المللی تشویق و تمجید زیادی دریافت کند ولی این‌طور نشد.

suppose و supposed چه تفاوتی دارند؟

Supposed to بخشی از یک فعل کمکی به معنی “انتظار می‌رود” و “لازم است” هست. با این که suppose to هم در مکالمات غیررسمی به همین معنی به کار می‌رود اما غلط است و تنها باید به‌عنوان زمان حال این فعل به معنی “درست بودن چیزی” استفاده شود.

Supposed to

Supposed to مانند فعل کمکی have to بیانگر اجبار است.

I have to be back by midnight.[/tr]

I am supposed to be back by midnight.

ترجمه: من باید قبل از نیمه شب برگردم.

یا همان‌طور که بالاتر گفتیم از آن برای بیان این که احتمال داشت چه چیزی انجام شود یا کسی به انجام چه کاری معروف است استفاده می‌شود.

فرقی نمی‌کند supposed to در جمله کدام یک از این دو معنی را بدهد، در هر صورت باید قبل از آن فعل to be و بعد از آن یک فعل اصلی قرار گیرد.

He is supposed to do his homework on Friday mornings.

ترجمه: او باید تکالیفش را هر جمعه صبح انجام دهد.

Were they supposed to be here so early?

ترجمه: باید این‌قدر زود به اینجا می‌آمدند؟

فعل to suppose

فعل suppose به معنی فرض کردن و احتمال دادن چیزی بدون در دست داشتن مدرک قطعی هست.

Max isn’t here yet, so I suppose his flight was delayed.

ترجمه: مکس هنوز نرسیده، احتمالا پروازش تاخیر داشته است.

The committee supposes that the decline in profits is due to a bad product design.

ترجمه: کمیته احتمال میدهد که کاهش در سود به خاطر طراحی بد محصولات باشد.

گاهی می‌توان از suppose به‌عنوان یک imperative “شرطی‌‌ساز” و به جای if “اگر” استفاده کرد.

Suppose my coach really does get angry. What will I do then?

ترجمه: فرض کنیم مربی‌ام واقعا عصبانی شود. بعدش چه کار کنم؟

Supposed to، ought to و have to

سه فعل کمکی ought to، supposed to و have to اغلب زبان‌آموزان را به اشتباه می‌اندازند. با این که نقش و کاربرد آن‌ها در جمله بسیار شبیه یکدیگر است اما هرکدام معنی متفاوتی دارند.

ترکیب to be supposed to به این معنی است که فاعل جمله تحت اجبار خاصی است و از او انتظار می‌رود که عمل فعل اصلی جمله را انجام دهد اما این احتمال هم وجود دارد که انجام ندهد.

The magician is supposed to pull a rabbit out of her hat.

ترجمه: انتظار می‌رود که شعبده‌باز یک خرگوش از کلاهش دربیاورد.

در این جمله انتظار می‌رود که شعبده‌باز با موفقیت یک خرگوش را از داخل کلاه بیرون بکشد اما همیشه احتمال خراب شدن نمایش وجود دارد. جمله بیانگر این انتظار است و خواننده باید منتظر باشد تا ببیند این انتظار براورده می‌شود یا نه.

Has to هم‌معنی must است. این فعل کمکی به این معنی است که فاعل جمله هیچ انتخابی جز انجام فعل اصلی جمله ندارد.

The magician has to take the rabbit out of his hat to earn applause.

ترجمه: شعبده‌باز برای این که مورد تشویق قرار گیرد باید خرگوش را از کلاهش بیرون بکشد.

این جمله نشان می‌دهد که اگر شعبده‌باز نتواند از کلاهش خرگوش دربیاورد خبری از تشویق نخواهد بود پس برای گرفتن نتیجه دلخواه مجبور است که این کار را انجام دهد.

Ought to بیشتر جنبه پیشنهادی دارد. این فعل کمکی بیان می‌کند که بهترین انتخاب برای فاعل انجام دادن چه کاری است. اما فاعل مجبور نیست که آن را انجام دهد.

The magician ought to slip the rabbit a carrot before the show.

ترجمه: بهتر است که شعبده‌باز قبل از نمایش به خرگوش یک هویج بدهد.

این جمله نشان می‌دهد که برای همکاری بهتر خرگوش در طول نمایش بهتر است که شعبده‌باز یک هویج به او بدهد. هیچ‌کس او را مجبور به این کار نکرده فقط انجام دادن آن ایده خوبی است.

مثال‌های بیشتر از کاربرد be supposed to

Children are supposed to keep quiet in class.

ترجمه: انتظار می‌رود که دانش‌آموزها سر کلاس ساکت باشند. (امکان دارد این انتظار همیشه براورده نشود.)

You were supposed to be at school today.

ترجمه: انتظار می‌رفت که امروز در مدرسه باشی. (اما نیستی چون مریض هستی.)

You are supposed to listen to your parents.

ترجمه: از تو انتظار می‌رود که به حرف پدر و مادرت گوش کنی.

The maid is supposed to wash the dishes before she goes home.

ترجمه: از خدمتکار انتظار می‌رود که قبل از رفتن به خانه ظرف‌ها را بشوید.

بعد از خواندن این متن جملاتی مثل I am suppose to را با اعتماد به نفس از مکالماتتان حذف کنید و d آخر را فراموش نکنید.

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: