تصویر پست حروف اضافه در زبان انگلیسی [ لیست و مثال ] از دیلماجیو

حروف اضافه در زبان انگلیسی [ لیست و مثال ]

در مورد حروف اضافه در زبان انگلیسیبه صورت جسته و گریخته تا به حال مطالب زیادی خوندیم. ولی چون در بعضی موارد کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی با هم شباهت دارند ممکن است باعث اشتباه شوند.

در این مقاله به کاربرد حروف اضافه می پردازم و سعی می کنم با اشاره به مثال ها و شرایطی که باید از حروف اضافه استفاده کنیم ، به هنگام استفاده از آنها دچار اشتباه نشویم. حروف اضافه (prepositions) چیست؟

حرف اضافه کلمه یا گروهی از کلمات هستند که قبل از اسم، ضمیر یا گروه اسمی می‌آیند تا جهت، زمان، مکان، موقعیت مکانی و نسبت‌های فضایی را نشان دهند یا چیزی را معرفی کنند.

تعدادی از حروف اضافه در زبان انگلیسی: 

 • in

 • on

 • of

 • to

 • at

حروف اضافه در انگلیسی تا حد زیادی مصطلح و بدون قاعده هستند. اگرچه قواعد محدودی برای استفاده از آن‌ها وجود دارد اما بیشتر آن‌ها فقط همراه اصطلاحات خاصی استفاده می‌شوند.

کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

یکی از بهترین راه ها برای یادگیری کاربرد حروف اضافه توجه به موقعیت هایی است که از این حروف اضافه استفاده می کنیم. در ادامه توضیح می دهیم که برای هر موقعیتی از چه حرف اضافه ای باید استفاده کنیم. 

حروف اضافه جهت در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای اشاره به جهت از حروف اضافه زیر استفاده کنید:

to in into on onto

She drove to the bank.
Don’t ring the doorbell. Come right in (to)  the house.
Drive on (to) the grass and park the car there.
کاربرد to, for و of + جمله نمونه

خیلی وقتا شده که یه جمله به انگلیسی میگیم و وقتی می بینی …

حروف اضافه زمان در انگلیسی

برای اشاره به زمان در زبان انگلیسی از حروف اضافه زیر استفاده می‌کنیم:

In at on

حرف اضافه تاریخ: از حرف اضافه in همراه بخش‌هایی از روز ( نه ساعت مشخص)، ماه‌ها، سال‌ها و فصل‌ها استفاده کنید.

He reads in the evening.
The weather is cold in December.
She was born in 1996.
We rake leaves in the fall.

از at همراه ساعاتی از روز و همچنین همراه کلمات “night”، “midnight” و “noon” استفاده کنید.

I go to work at 8:00.
He has lunch at noon.

حرف اضافه روزهای هفته:‌ از On همراه روزهای هفته استفاده کنید.

I work on Saturdays.
He does laundry on Wednesdays.

برای اشاره به مدت زمان‌های طولانی از حروف اضافه زیر استفاده کنید:

since for by during from…to from…until with within

I have lived in Minneapolis since 2005.

ترجمه: من در سال 2005 به آن‌جا نقل مکان کردم و هنوز هم آن‌جا زندگی می‌کنم.

He will be in Toronto for 3 weeks.

ترجمه: او سه هفته را در تورنتو سپری خواهد کرد.

She will finish her homework by 6:00.

ترجمه: او تکالیفش را در زمانی بین الان تا ساعت 6 تمام خواهد کرد.

He works part time during the summer.

ترجمه: برای مدتی در طول تابستان

I will collect data from January to June.

ترجمه: از ژانویه شروع و در ژوئن پایان می‌یابد.

They are in school from August until May.

ترجمه: از آگوست شروع و در می پایان می‌یابد.

She will graduate within 2 years.

ترجمه: بیشتر از دو سال طول نمی‌کشد.

حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی

برای اشاره به نقطه‌ای از مکان از “in”، مجاورت کلی از “at”، سطح از “on” و چیزی که در داخل قرار دارد از “inside” استفاده کنید.

They will meet in the lunchroom.
She was waiting at the corner.
He left his phone on the bed.
Place the pen inside the drawer.

برای اشاره به چیزی که در نقطه بالاتری قرار دارد از “over” و “above” و برای اشاره به چیزی که در نقطه پایین‌تری قرار دارد از حروف اضافه “below” ،”beneath” ،”under” و”underneath” استفاده کنید.

The bird flew over the house.
The plates were on the shelf above the cups.
Basements are dug below ground.

برای اشاره به اشیای نزدیک از حروف اضافه “by” ،”near” ،”next to” ،”between” ،”among” و “opposite” استفاده کنید.

The gas station is by the grocery store.
The park is near her house.
Park your bike next to the garage.

حروف اضافه موقعیت مکانی

از “in” برای اشاره به حجم یا ناحیه، “at” برای نقطه مکانی، “on” برای سطح استفاده کنید.

They live in the country. (یک ناحیه)
She will find him at the library. (یک نقطه)
There is a lot of dirt on the window. (یک سطح)

حروف اضافه نسبت‎های فضایی

برای اشاره به نسبت‌های فضایی از حروف اضافه زیر استفاده کنید:

across along among behind off toward within

The post office is across the street from the grocery store.
We will stop at many attractions along the way.
The kids are hiding behind the tree.
His shirt is off.
Walk toward the garage and then turn left.
Place a check mark within the box.

حروف اضافه افعال 

به دنبال بعضی از فعل‌ها و صفت‌ها حروف اضافه خاصی می‌آیند. گاهی ممکن است بعد از برخی افعال یا صفات بتوان از چند حرف اضافه مختلف استفاده کرد که در صورت همراهی هر یک از آن‌ها عبارت معنی متفاوتی خواهد داشت. برای فهمیدن این که بعد از هر فعل یا صفت چه حرف اضافه‎ای می‌آید به مدخل آن در دیکشنری‌های آنلاین مثل دیکشنری Merriam Webster مراجعه کنید یا از مجموعه‌هایی مثل The Corpus of Contemporary American English استفاده کنید.

به جای حفظ کردن حروف اضافه، آن‌ها را در عباراتی همراه با صفت‌ها یا فعل‌ها حفظ کنید.

لیست حروف اضافه افعال 

در زیر بعضی از ترکیب‌های رایج فعل+ حرف اضافه را می‌بینیم. 

 • Verb + Preposition ٰ

 • worry, complain, read

  About

 • arrive, smile, look

  At

 • differ, suffer

  From

 • account, allow, search

  For

 • occur, result, succeed

  In

 • approve, consist, smell

  Of

 • concentrate, depend, insist

  On

 • belong, contribute, lead, refer

  to

 • (dis) agree, argue, deal

  With

اگرچه ساختار حرف اضافه+ فعل بسیار شبیه افعال مرکب است. اما برخلاف افعال مرکب در این ساختار حرف اضافه نمی‌تواند از فعل جدا شود.

اتمام جمله با حروف اضافه

اتمام جمله با حرف اضافه؟

زمانی بود که در مدارس به دانش‌آموزان یاد می‌دادند که جملات هرگز نباید با حرف اضافه تمام شوند. این قاعده از دستور زبان لاتین نشات می‌گرفت و با این که بسیاری از قواعد این زبان وارد زبان انگلیسی شده‌اند، گاهی رعایت این قاعده باعث خلق جملات غیر استادانه و مبهم می‌شوند. 

از آن‌جایی که هدف writing انتقال شفاف ایده‌های شما در حین برقراری ارتباط است، اگر تمام نشدن جمله با حرف اضافه موجب سردرگمی مخاطب شود یا زیادی رسمی باشد، می‌توانیم جمله را با استفاده از حرف اضافه به پایان برسانیم. مثلا جمله زیر با حرف اضافه پایان می‌یابد اما قابل قبول است:

The car had not been paid for.

نمونه مبهم:

Paid for the car had not been.

یا حرف اضافه آخر در جمله زیر باعث شده جمله خیلی خشک و رسمی نباشد:

I would like to know where she comes from.

نمونه خیلی رسمی و مقید به قواعد دستوری که معمولا هیچ کس اینطور حرف نمی زند:

I would like to know from where she comes.

اما ممکن است بخواهید در نوشته‌های آکادمیک نوشته را یک بار بازبینی کنید تا مطمئن شوید هیچ‌کدام از جملات با حرف اضافه تمام نمی‌شوند تا جملات لحنی رسمی و فاضلانه داشته باشند.

لحن دوستانه:

My research will focus on the community the students lived in.

لحن رسمی:

My research will focus on the community in which the students lived.

استفاده بیش از حد از حروف اضافه در جمله

تعداد زیاد حروف اضافه در متن هم درست مانند ضمایر زیاد باعث کاهش کیفیت متن می‌شود. مثال:

The author chose the mixed-method design to explain that the purpose of the study was to explore the leadership qualities of the principals in the schools as a means to gauge teacher satisfaction in the first year of teaching.

می‌توان چنین جمله‌ای را کوتاه و خلاصه کرد و تعداد حروف اضافه آن را به حداقل رساند تا منظور نویسنده روشن‌تر بیان شود:

The author chose the mixed-method design to explore the principals’ leadership qualities and their impact on first-year teachers’ satisfaction.

حروف اضافه غیرضروری

اگر هر کدام از حروف اضافه غیرضروری بودند آن‌ها را حذف کنید. این کار باعث می‌شود نوشته شما مختصر و روشن باشد.

Where are the plates at?

Where are the plates?

She jumped off of the balance beam.

She jumped off the balance beam.


مقاله های مرتبط:


2 کامنت

نظر دهید