گرامر Would Prefer ( + جمله نمونه )

از would prefer یا شکل مخفف آن d prefer’ برای بیا ترجیحات در زمان حال یا آینده استفاده می‌‌شود و بعد از آن فعل با to  یا اسم می‌‌آید. مثال:

I’d prefer to do it by myself.

ترجمه: من ترجیح می‌‌دهم این کار را به تنهایی انجام دهم.

Would you prefer  a double room?

ترجمه: آیا ترجیح شما یک اتاق دونفره است؟

He’d prefer  not to drive at night.

ترجمه: او ترجیح می‌‌دهد که در هنگام شب رانندگی نکند.

وقتی بخواهیم بگوییم که چیزی را بر دیگری ترجیح می‌‌دهیم، آن چیز دیگر را با rather than و شکل ساده فعل بیان می‌‌کنیم.

I’d prefer  to go mountaineering this weekend  rather than  go on a beach.

ترجمه: من کوهنوردی در آخر هفته را به ساحل رفتن ترجیح می‌‌دهم.

اگر بخواهیم ترجیحمان را درمورد فعالیت‌‌های اشخاص دیگر بیان کنیم از فرمول‌‌های زیر استفاده می‌‌کنیم:

فعل با to + ضمیر فعلی + Would prefer

گذشته ساده + Would prefer it if

She’d prefer  us to come later.  (or She’d prefer it if  we came later. )

ترجمه: او ترجیح می‌‌دهد که ما بعدا بیاییم.

Would  you prefer  him to drive? (or Would you prefer it if  he drove?)

ترجمه: آیا ترجیح می‌‌دهی که او رانندگی کند؟

همچنین می‌‌توان بعد از would prefer برای نشان دادن انتخاب خود از instead of استفاده کرد:

I would prefer to go with them instead of staying at home.

ترجمه: من ترجیح می‌‌دهم با آن‌‌ها بروم تا این که در خانه بمانم.

بیشتر بخوانید: 

گرامر would rather

گرامر would

گرامر would like

گرامر را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: