وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمله واره های موصولی اسمی یا nominal relative clause چیست؟

تعریف و معنی nominal relative clause :

جمله واره موصولی اسمی نوعی جمله واره موصولی است که از بعضی جهات شبیه گروه اسمی عمل می‌کند. توسط یک کلمه معرفی می‌شود (که موصولی اسمی نام دارد) که مثل یک اسم همراه ضمیر موصولی ( یا همراه کلمه ی موصولی دیگر) عمل میکند.

مثلا در جمله زیر Whoever did that یک جمله واره موصولی اسمی است که نقشی مثل یک گروه اسمی نظیر the person who did that را می‌گیرد.

Whoever did that should be punished

ترجمه: هرکس که این کار را کرده باید مجازات شود.

موصول اسمی whoever “هرکس” یک ضمیر موصولی است که همچنین محتوی معنی اسمی است که به آن اشاره می‌کند ( که آن اسم the person “فردی” است).

مثال‌های دیگر از جمله واره‌های موصولی اسمی:

I do what I like (= I do the things that I like)

ترجمه: هرکاری بخواهم میکنم= من کارهایی را میکنم که دوست دارم

This is where she lives’ (= This is the place where she lives)

ترجمه: این جایی است که او زندگی میکند.

کلمات اصلی که میتوانند در انگلیسی بعنوان موصول اسمی استفاده شوند عبارت اند از:

what, whatever, when, whenever, where, wherever, which, whichever, who, whom, whoever, whomever

ترجمه: هرکس، مال هرکس، کسی که، هرکدام که، چیزی که، هرجا، جاییکه، هروقت، زمانی که، هرچه، چیزی که و مال هرکس که

گروه اسمی یا  noun phrase

گروه اسمی گروهی از کلمات است که شامل یک اسم یا ضمیر همرا …

بخوانیداز این واژه نامه: