تصویر پست حروف اضافه مکان و زمان + لیست کامل از دیلماجیو

حروف اضافه مکان و زمان + لیست کامل

چرا می‌گوییم:

The bank is on Green Lane.

یا

She lives at 132 Green Avenue.

اما نمی‌گوییم:

She lives in 132 Green Avenue.

یا

The bank is at Green Lane.

یادگیری استفاده از حروف اضافه مکان و زمان از نظر بسیاری از زبان‌آموزان و حتی گاهی معلمان یک مشکل غیرقابل حل است. درحالیکه اگر ترکیب جملات دارای حروف اضافه در انگلیسی را به صورت اصولی بررسی کنیم، به معانی و الگوهایی می‌رسیم که در یادگیری و کاربرد درست حروف اضافه به ما کمک می‌کنند.

حروف اضافه در زبان انگلیسی [ لیست و مثال ]

تو استفاده از حروف اضافه احساس ضعف می کنی؟ تنها نیستی! …

در زبان انگلیسی برای صحبت درمورد زمان و مکان اغلب از سه حرف اضافه on، in و at استفاده می‌کنیم. گاهی دانش‌آموزان در انتخاب یکی از این سه مورد برای جمله خود دچار مشکل می‌شوند. با این حال اگر به الگوهای آمدن آن‌ها در جملات مختلف توجه کنیم به نکاتی درمورد کاربرد و معنی آن‌ها می‌رسیم که می‌تواند در یادگیری آن‌ها به ما کمک کند.

حروف اضافه زمان

حرف اضافه at

از حرف اضافه at در موقعیت‌های زیر برای بیان زمان استفاده می‌شود:

برای بیان ساعت

The last bus leaves at 9:30.

They left at midnight.

زمان‌های خاصی از روز و زمان وعده‌های غذایی

I don’t like driving at night.

I’ll go walking at lunchtime.

She likes to read the children a story at bedtime.

با فستیوال‌ها یا اعیاد

Are you off at Christmas?

با اصطلاحات ثابت که به زمان‌های مشخصی اشاره دارند

Are they leaving at the weekend?

We’re working at the moment.

She’s not available at present.

I finish the art course at the end of November.

We spoke at the same time.

توجه کنید که در انگلیسی آمریکایی با weekend از on استفاده می‌کنند.

حروف اضافه روز، ماه، سال و فصل در انگلیسی (لیست کامل)

بهترین راه برای یادگیری کاربرد حروف اضافه استفاده زیاد …

حرف اضافه in

از حرف اضافه in در موقعیت‌های زیر برای بیان زمان استفاده می‌شود:

با ماه‌، سال، فصل و دوره‌های زمانی بلندتر

She was born in 1985.

I’m going to visit my family in May.

The schools are closed in summer.

The band was famous in the 1980’s.

They’ve helped us in the past.

با دوره‌های زمانی در طول یک روز

I usually have a sleep in the afternoon.

He tried to work in the evening.

برای بیان طول مدتی که برای انجام کاری لازم است

They managed to finish the project in three weeks.

We can travel there and back in a day.

برای بیان زمان اتفاق افتادن چیزی در آینده

I’ll be ready in a few minutes.

He’s not here but he’ll be back in a couple of days.

حرف اضافه on

از حرف اضافه on در موقعیت‌های زیر برای بیان زمان استفاده می‌شود:

با روزهای هفته و بخش‌هایی از روزهای هفته

I’ll see you on Saturday.

We’re going to the cinema on Wednesday afternoon.

حواستان باشد که در مکالمات شفاهی اغلب on حذف می‎شود. مثلا:

I’ll see you Saturday.

با تاریخ‌ها

The course starts on 29th january.

She was born on February 10th, 1998.

با روزهای خاص

They got married on Valentine’s Day.

We had a party on Christmas Eve.

He has an exam on his birthday.

با بررسی جنبه‌های مختلف کاربرد این سه حرف اضافه به یک الگوی کلی می‎رسیم. از at اغلب برای اشاره به ساعت‌ها و زمان‌های مشخصی از روز استفاده می‌شود. In به مدت‌های بلندتری اشاره دارد مثلا چندین ساعت یا بیشتر. On با تاریخ‌ها و روزهای اسم‌دار هفته استفاده می‌شود.

حرف اضافه ساعت و تاریخ در انگلیسی [ لیست کامل ]

اونقدرها هم که فکر می‌کنین گیج کننده نیست. …

حروف اضافه مکان

حرف اضافه at

از حرف اضافه at در موقعیت‌های زیر برای بیان مکان/موقعیت استفاده می‌شود:

با مکان‌ها یا نقاط مشخصی از فضا

They kept the horses at a nearby farm.

I had a slice of cake at Julia’s (house/flat).

We’ll meet at reception.

There’s a stranger at the door.

Write the title at the top of each page.

با فروشگاه‌ها و اماکن عمومی

She’s at the dentist/hairdresser.

I studied French at college/school/university.

Shall we meet you at the station?

با آدرس‌ها

They live at 17, Kara apartment.

با رویدادها

I met him at last year’s conference. He wasn’t at Lara’s party.

حرف اضافه on

از حرف اضافه on در موقعیت‌های زیر برای بیان مکان/موقعیت استفاده می‌شود:

با سطوح یا چیزهایی که می‌توان به‌عنوان سطح در نظر گرفت

The certificate is on my desk.

There was a beautiful frame on the wall.

با راه‌ها، خیابان‌ها یا چیزهای دیگری که می‌توان به‌عنوان یک خط و مسیر در نظر گرفت (مثل رودخانه‌ها)

The bakery is on the corner of King’s Street.

The beautiful Koblenz city is on the Rhine.

حرف اضافه in

از حرف اضافه in در موقعیت‌های زیر برای بیان مکان/موقعیت استفاده می‌شود:

با مناطق جغرافیایی

Driving in England is very nerve-wracking.

It is a peaceful village in the mountains.

با شهرها، شهرستان‌ها، شهرک‌ها و محیط‌های بزرگ‌تر

Do you like living in Moscow?

They were playing in the park.

He works somewhere in the criminal department.

با ساختمان‌ها، اتاق‌ها یا هرگونه فضایی که اشخاص و افراد را کاملا احاطه می‌کنند

Can you wait in the waiting room, please?

I’ve left my keys in the office.

با ظروف یا هرچیزی که بشود در آن چیزی نگه داشت

There’s fresh fruit in the fridge.

I think I’ve got a few tissues in my pocket.

با مایعات و مواد دیگر و برای نشان دادن محتویات آن‌ها

Do you take sugar in your coffee?

I don’t like garlic in this sauce.

با دقت در مثال‌های بالا درمورد مکان به قاعده دیگری می‌رسیم. از at برای اشاره به یک وضعیت یا مکان تک بعدی از فضا استفاده می‌کنیم. On دوبعدی است یعنی وضعیت چیزی را نسبت به یک سطح نشان می‌دهد. In سه‌بعدی است یعنی وضعیت چیزی را نسبت به چیزهایی که آن را احاطه کرده‌اند نشان می‌دهد.

با در نظر گرفتن این نکات به نتایج کلی‌تری می‌رسیم. مثلا به طور کلی از in برای فضاهای بزرگ و از at برای مکان‌های کوچک‌تر استفاده می‌شود. پس می‌گوییم:

We arrived in Japan three hours ago.

اما

We arrived at the campsite three hours ago.

بااین­حال اگر یک شهر یا مکانی بزرگ­تر را به­عنوان نقطه مشخصی از فضا در نظر داشته باشیم، می­توانیم از at استفاده کنیم:

The train stops at Tokyo.

یا اگر از فضایی کوچک­تر و درعین­حال سه بعدی صحبت کنیم از in استفاده می­کنیم:

They’ve lived in this little village for two years.
حرف اضافه فعل ها در انگلیسی [ لیست کامل ]

به بعضی از فعل‌ها، اغلب یه حرف اضافه غیرضروری یا حتی گا …

لیست کامل حروف اضافه زمان

همان­طور که بالاتر هم خواندیم، حروف اضافه زمان کلماتی هستند که ارتباط چیزهای مختلف با زمان را نشان می­دهند.

 • About (تقریبا، قریب، درحدود)
 • After (بعد از)
 • Ago (پیش)
 • Around (حدود)
 • At (در)
 • Before (قبل از)
 • By (در)
 • Circa (در حدود)
 • During (در طول)
 • Following (بعد)
 • For (به مدت)
 • From (از)
 • Gone (سپری شده)
 • In (تا)
 • On (در)
 • Past (گذشته)
 • Prior to (قبل از)
 • Since (از)
 • Until/till (تا)
 • Up to (تا)
 • Up until (تا زمانی­که)

لیست کامل حروف اضافه مکان

حروف اضافه مکان جای چیزی را در فضا نسبت به چیز دیگری بیان می­کنند.

 • Aboard (روی، توی)
 • Above (بالای)
 • Across (میان)
 • Against (مجاور)
 • Alongside (در کنار)
 • Amid (در میان، وسط)
 • Among (بین)
 • Apart from (مجزا از)
 • Astride (با پاهای گشاده از هم بر روی)
 • At (در)
 • Atop (در روی)
 • Behind (پشت)
 • Below (زیر)
 • Beneath (پایین)
 • Beside (کنار)
 • Between (وسط)
 • Beyond (آن طرف، ورای)
 • By (کنار)
 • Close to (در نزدیک)
 • Far (دور)
 • Far from (دور از)
 • Forward of (جلوی)
 • From (از)
 • In (در)
 • In between (در وسط)
 • In front of (جلوی)
 • Inside (درون)
 • Into (به داخل)
 • Near (نزدیک)
 • Near to (نزدیک)
 • Next to (در کنار)
 • Of (از طرف، در سوی)
 • Off (دورتر)
 • On (در)
 • On board (در یک وسیله نقلیه)
 • On top of (در روی)
 • Onto (به سوی، توی)
 • Upon (روی)
 • Opposite (روبه­رو)
 • Out (بیرون)
 • Out of (خارج از)
 • Outside (بیرون)
 • Outside of (بیرون از)
 • Over (بالای)
 • Round (دور چیزی)
 • Through (از میان)
 • Throughout (سراسر)
 • To (به)
 • Together with (با)
 • Toward/towards (به طرف)

s داشتن یا نداشتن این کلمه به لهجه و گویش مناطق مختف انگلیسی زبان بستگی دارد.

 • Under (زیر)
 • Underneath (در زیر، از زیر)
 • Up against (در نزدیکی)
 • With (با)
 • Within (در داخل)
 • Without (بدون)

مقاله های مرتبط:


نظر دهید