تصویر پست حرف اضافه ساعت و تاریخ در انگلیسی [ لیست کامل ] از دیلماجیو

حرف اضافه ساعت و تاریخ در انگلیسی [ لیست کامل ]

اگر دانش‌‌آموز زبان انگلیسی هستید، یادگیری حروف اضافه ساعت و تاریخ برای شما بسیار مهم است. در ادامه این کلمات را با مثالی برای هرکدام بررسی می‌‌کنیم.

حروف اضافه مکان و زمان + لیست کامل

در زبان انگلیسی برای صحبت درمورد زمان و مکان اغلب از سه …

At برای ساعت‌‌های مشخص

از at برای اشاره به ساعت دقیق استفاده می‌‌شود:

The movie starts at seven o’clock.

ترجمه: فیلم ساعت هفت شروع می‌‌شود.

He goes to bed at 9: 30.

ترجمه: او ساعت 9: 30 بعد از ظهر می‌‌خوابد.

Our last class ends at one p. m.

ترجمه: کلاس آخرمان ساعت یک بعد اظ ظهر تمام می‌‌شود.

By با ساعت و زمان مشخص

حرف اضافه by برای بیان این که چیزی قبل از زمان ذکر شده اتفاق می‌‌افتد، به کار می‌‌رود:

I will finish work by eight o’clock.

ترجمه: قبل از ساعت 8 کارم را تمام خواهم کرد.

My family will have made their decision by the end of next week.

ترجمه: خانواده‌‌ام تا پایان هفته بعد تصمیمشان را خواهند گرفت.

To، till و until

می‌‌توان از to و till/until “تا” هم به‌‌عنوان حرف اضافه زمان استفاده کرد. (to با مکان هم به کار می‌‌رود اما till/until فقط با زمان). Till/until معمولا همراه حرف اضافه from “از” در جمله می‌‌آیند.

The bakery worked from 8 to 12 (from 8 till/until 12).

ترجمه: نانوایی از ساعت 8 تا 12 کار می‌‌کرد.

اما اگر در جمله from وجود نداشته باشد، فقط می‌‌توانیم از till/until استفاده کنیم نه to:

We started painting the room at 8 in the morning, and worked till/until dark.

ترجمه: ما رنگ کردن اتاق را در ساعت 8 صبح شروع کردیم و تا وقتی هوا تاریک شد کار کردیم.

در اینجا to صحیح نیست.

همچنین می‌‌توان از till/until به همراه افعال منفی برای تاکید بر دیر شدن چیزی استفاده کرد:

The ceremony was not over till/until 1 a. m.

ترجمه: جشن تا ساعت 1 بعد از نیمه شب تمام نشده بود.

I usually get paid on the first Saturday of the month, but last month I wasn’t paid till/until the second Saturday.

ترجمه: من معمولا شنبه اول هر ماه حقوق می‌‌گیرم اما ماه پیش تا شنبه دوم ماه حقوق نگرفته بودم.

کاربرد to, for و of + جمله نمونه

خیلی وقتا شده که یه جمله به انگلیسی میگیم و وقتی می بینی …

On برای بیان تاریخ

برای بیان تاریخ در انگلیسی از حرف اضافه on استفاده می‌‌شود:

My interview is on the 29th of June.

ترجمه: مصاحبه من در تاریخ بیست و نهم ژوئن است.

She was born on February 15th.

ترجمه: او در پانزدهم فوریه به دنیا آمد.

حروف اضافه در زبان انگلیسی [ لیست و مثال ]

تو استفاده از حروف اضافه احساس ضعف می کنی؟ تنها نیستی! …

Before/after

از before و after برای بیان این که چیزی قبل یا بعد از زمان مشخصی اتفاق می‌‌افتد استفاده می‌‌کنیم. می‌‌توان before و after را همراه ساعت، روز، ماه یا حتی سال استفاده کرد:

She bought that car before 1996.

ترجمه: او آن ماشین را قبل از سال 1996 خرید.

I’ll see you after December.

ترجمه: بعد از دسامبر می‌‌بینمت.

Since/for

از این دو کلمه برای نشان دادن طول مدت استفاده می‌‌شود. since با ساعت یا تاریخ مشخص و for همراه مدتی مشخص به کار می‌‌رود:

We’ve lived in London since 2004.

ترجمه: ما از سال 2004 در لندن زندگی می‌‌کنیم.

I’ve been working for four hours.

ترجمه: چهار ساعت است که دارم کار می‌‌کنم.

حروف اضافه روز، ماه، سال و فصل در انگلیسی (لیست کامل)

بهترین راه برای یادگیری کاربرد حروف اضافه استفاده زیاد …

از during، over، on، at و for برای بیان تاریخ‌‌ها و تعطیلات بلندمدت استفاده کنید

بعضی تعطیلات و تاریخ‌‌های خاص مانند رمضان یا عید پاک طولانی هستند. برای چنین زمان‌‌هایی می‌‌توان از حروف اضافه مختلفی استفاده کرد:

I’ll be in London during (or over) Ramadan this year.

ترجمه: من در طول رمضان امسال در لندن خواهم بود.

I’ll be in London on (or at) Ramadan this year.[tr]من رمضان امسال در لندن خواهم بود.

I’ll be in London for Ramadan this year.

ترجمه: من برای رمضان امسال در لندن خواهم بود.

نکته: به طور کلی On در انگلیسی آمریکایی و at در انگلیسی بریتانیایی استفاده می‌‌شود.

در مورد حروف اضافه در انگلیسی بیشتر بخوانید.

حروف اضافه در زبان انگلیسی [ لیست و مثال ]

تو استفاده از حروف اضافه احساس ضعف می کنی؟ تنها نیستی! …


مقاله های مرتبط:


نظر دهید