وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

Dependent Clause یا جمله‌واره وابسته چیست؟

تعریف و معنی Dependent Clause :

جمله واره وابسته به گروهی از کلمات گفته می شود که فاعل و فعل دارند ولی در یک جمله به یک جمله واره مستقل وابسته اند. اگر جمله واره وابسته به تنهایی در جمله به کار برده شود معنایش ناقص است. به همین دلیل به جمله واره های وابسته جمله واره پیرو (Subordinate Clause) هم گفته می شود. چون باید از یک جمله واره مستقل پیروی کند.

After he hit the ball, john ran to first base.

بعد از اینکه جان به توب ضربه زد به سمت مکان اولیه دوید.

در مثال بالا جمله سبز رنگ یک جمله واره وابسته است. برای اینکه معنایش کامل شود به جمله واره مستقل که با رنگ فرمز نشان داده شده است نیاز دارد.

معی جمله سبز رنگ می شود «بعد از اینکه به توپ ضربه زد». همانطور که می بینید شنونده بعد از شنیدن این جمله منتظر یک جمله مکمل از سوی شماست. جمله واره ای مستقل مثل: به سمت مکان اولیه دوید. این جمله به خودی خود و از لحاظ گرامری معنایش کامل است و به جمله مکمل نیاز ندارد.

جمله واره وابسته یا با حرف ربط وابسته ساز (Subordinating Conjunction) مثل although ، After، If … یا ضمیر نسبی (Relative Pronoun) مثل who، Which، … what شروع می شوند. اگر جمله واره وابسته قبل از جمله واره مستقل بیاید بعد از آن کاما گذاشته می شود.

After he hit the ball , John ran to first base.

اگر جمله واره وابسته بعد از جمله واره مستقل بیاید نیازی به کاما نیست مگر اینکه جمله واره وابسته معنایش به عنوان اطلاعات اضافی و غیر ضروری به حساب بیاید. به دو مثال زیر توجه کنید:

Example1: John ran to first base, after he hit the ball.
Example2: We will give you job if you accept the conditions.

اگر شرایط را بپذیری کار را به تو خواهیم داد

در مثال اول چون قبل از جمله واره وابسته (قسمت سبز رنگ) کاما گذاشته شده یعنی این جمله واره ضروری نیست و هدفش فقط دادن اطلاعات اضافی (اختیاری) است. پس اگر بخواهیم در جمله واره وابسته اطلاعات اضافی بدهیم باید قبل آن یک کاما بگذاریم.

در مثال دوم جمله سبز رنگ به شرط اصلی کسب شغل اشاره می کند. به همین دلیل معنای جمله سبز رنگ ضروریست و نباید در صورتی که پس از جمله مستقل می آید قبل از آن کاما گذاشت.از این واژه نامه:

مقاله های مرتبط: