گرامر Would Rather ( + جمله نمونه و فرمول)

از would rather یا شکل مخفف آن (d rather’) برای بیان ترجیح دادن چیزی بر دیگری استفاده می‌‌کنیم. would rather دو ساختار متفاوت دارد که در ادامه هرکدام را با یک مثال بررسی می‌‌کنیم. ساختار اول: شکل ساده فعل + فاعل یکسان

در این دسته از جملات would rather فاعل در هردو جمله‌‌واره یکسان و تکراری است.

I’d rather stay at home than come with you.

ترجمه: ترجیح می‌‌دهم در خانه بمانم تا این که با شما بیایم.

I’d rather not come with you.

ترجمه: ترجیح می‌‌دهم که با شما بیرون نیایم.

منفی کردن جمله با فاعل یکسان

وقتی فاعل در هر دو جمله‌‌واره جمله یکسان باشد، از would rather (not) و شکل ساده فعل استفاده می‌‌کنیم.

We’d rather visit him on Saturday.

ترجمه: ترجیح می‌‌دهم شنبه به دیدنش بروم.

We’d rather to go … یا We’d rather going …

He’d rather not fly. He hates planes.

ترجمه: او ترجیح می‌‌دهد پرواز نکند. او از هواپیما متنفر است.

ساختار دوم: عبارت در زمان گذشته ساده + فاعل متفاوت

در این دسته از جملات فاعل‌‌های جمله‌‌واره اول و جمله‌‌واره دوم متفاوت هستند.

I’d rather you stayed with me.

ترجمه:  ترجیح می‌‌دادم همراه من بمانی.

I’d rather you didn’t go with them.

ترجمه:  ترجیح می‌‌دادم با آ‌‌ن‌‌ها نروی.

نکته: با این که در این جملات از زمان گذشته استفاده شده اما معنی آن‌‌ها در زمان حال است که در ادامه بررسی می‌‌کنیم.

منفی کردن جمله با فاعل متفاوت

در جملاتی که دو فاعل متفاوت دارند، منفی کدن جمله در جمله‌‌واره دوم انجام می‌‌گیرد نه بر روی would rather.

She’d rather you didn’t phone early in the morning.

ترجمه: او ترجیح می‌‌دهد که صبح زود زنگ نزنی.

She wouldn’t rather you early in the morning.

زمان در جملات would rather

همان‌‌طور که قبل‌‌تر هم دیدیم زمانی که در این جملات از افعال گذشته ساده استفاده می‌‌کردیم، معنی آن‌‌ها به زمان حال اشاره داشت. برای اشاره به گذشته در جملات would rather از ساختار زیر استفاده می‌‌کنیم:

شکل ed فعل + Would rather + have

We would rather have spent the money on a holiday.

ترجمه:  ما ترجیح می‌‌دادیم که پول را برای یک تعطیلات استفاده کنیم. (جمله نشان می‌‌دهد که پول برای تعطیلات خرج نشده است).

They’d rather have seen it at the cinema than on CD.

ترجمه:  آن‌‌ها ترجیح می‌‌دادند که فیلم را در سینما ببینند تا بر روی سی دی. (آن‌‌ها فیلم را از cd پخش کرده‌‌اند. )

اگر فاعل‌‌های دو جمله‌‌واره متفاوت باشند اغلب برای صحبت درمورد زمان حال یا آینده از افعال گذشته ساده و برای صحبت درمورد گذشته از گذشته کامل (ماضی بعید) استفاده می‌‌کنیم.

would rather you did something about this problem instead of just talking about it.

ترجمه: ترجیح می‌‌دهدم به جای این که فقط حرف بزنی کاری برای این مشکل انجام دهی. (از گشته ساده برای صحبت درمورد آینده یا حال استفاده شده)

I’d rather you hadn’t rung me at night.

ترجمه:  ترجیح می‌‌دادم شب به من زنگ نزنی. (از زمان گذشته کامل برای صحبت درمورد زمان گذشته استفاده شده است. )

Much rather

گاهی می‌‌توان برای شدت بخشیدن به ترجیح در کلام به ساختار would rather کلمه much را اضافه کرد. به هنگام ادای سخن شفاهی تاکید یا همان استرس بر روی کلمه much خواهد بود.

I’d much rather phone him than send an email.

ترجمه: من زنگ زدن به او را به ایمیل زدن ترجیح می‌‌دهم.

She’d much rather they didn’t know about her problem.

ترجمه: او ترجیح می‌‌دهد آن‌‌ها چیزی از مشکلش ندانند.

جواب کوتاه:  I’d rather not

اغلب از I’d rather not به‌‌عنوان یک پاسخ کوتاه برای جواب رد دادن به یک پیشنهاد یا درخواست استفاده می‌‌شود.

A: Do you want to go for a walk?

ترجمه: می‌‌خواهی برویم پیاده‌‌روی؟

B: I’d rather not, if you don’t mind.

ترجمه: اگر ناراحت نمی‌‌شوی ترجیح می‌‌دهم نیایم.

ترکیب‌‌های مشابه و جایگزین would rather

ترکیب‌‌های دیگری هم با would ساخته می‌‌شوند که از نظر معنایی مشابه would rather هستند و می‌‌توان آن‌‌ها را به جای would rather به کار برد. از جمله این ترکیب‌‌‌‌ها Would sooner, would just as soon هستند.

Would sooner, would just as soon

از این ساختارها هم مانند would rather برای بیان ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر استفاده می‌‌شود. معنی آن‌‌ها تقریبا با would rather یکسان است.

I don’t really want to go back to England again this year. I’d sooner go to Poland.

ترجمه: واقعا دلم نمی‌‌خواهد امسال به انگلستان برگردم. ترجیح می‌‌دهم به لهستان بروم.

Thanks for the invitation, but, if you don’t mind, I’d just as soon stay at home and REST.

ترجمه: بابت دعوتت متشکرم ولی اگر ناراحت نمی‌‌شوی ترجیح می‌‌دهم در خانه بمانم و استراحت کنم.

Would sooner رایج‌‌تر از would just as soon است اما کاربرد would rather از هردوی آن‌‌ها متداول‌‌تر است.

اشتباهات رایج would rather و would sooner

بعد از would rather و would sooner نباید از فعل با to یا ing استفاده کرد.

I don’t need help, thanks. I’d rather do it alone.

ترجمه: ممنون، من به کمک احتیاج ندارم. ترجیح می‌‌دهم تنهایی انجامش دهم.

I’d rather to do it alone. or I’d rather doing it alone.

وقتی برای اشاره به فاعل متفاوت و منفی کردن از Not استفاده می‌‌کنیم، not را در جمله‌‌واره دوم به کار می‌‌بریم نه متصل به would rather و would sooner.

I’d rather she didn’t tell anyone.

ترجمه: ترجیح می‌‌دهم او به کسی نگوید.

I’d rather not she told anyone.

بیشتر بخوانید: 

گرامر would

گرامر would prefer

گرامر would like

گرامر را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: