گرامر Had better ( + 15 جمله نمونه )

از “had better” برای اشاره به حال یا آینده استفاده می‌‌کنیم، در واقع این ساختار برای صحبت درمورد اقداماتی که فکر می‌‌کنیم افراد باید انجام دهند یا اقداماتی که در شرایط خاص مطلوب به نظر می‌‌رسند، استفاده می‌‌شود.

I‘d better get back to work.

ترجمه: بهتر است سر کار برگردم.

Had better برای نصیحت کردن در موارد خاص استفاده می‌‌شود‌.

I‘d better go to bed, I have to get up early tomorrow.

ترجمه:  بهتر است به رختخواب بروم، فردا باید زود بیدار شوم.

You‘d better tell her everything.

ترجمه:  بهتر است همه چیز را به او بگویی.

شکل فعل به صورت (had) می‌باشد نه (have).  در مواقع غیررسمی معمولا آن را به شکل (d better’) کوتاه می‌‌کنیم.  به دنبال had better  مصدر بدون to  می‌‌آید.

It’s five o’clock. I’d better go now before the traffic gets too bad.

ترجمه:  ساعت پنج است. بهتر است همین حالا قبل از این که ترافیک خیلی بدتر شود بروم.

Had better عبارتی قوی است. از این عبارت زمانی استفاده می‌‌کنیم که تصور کنیم اگر کسی آنچه را که مطلوب است یا آنچه را که پیشنهاد شده است را انجام ندهد در پی آن با نتایجی منفی رو به رو خواهد شد:

She’d better get here soon or she’ll miss the opening ceremony.

ترجمه:  او بهتر است زود به اینجا برسد در غیر این صورت مراسم افتتاحیه را از دست خواهد داد.

جمله با Had better برای امید و هشدار

had better  می‌‌تواند برای ابراز امید و هشدار استفاده شود.

You‘d better shut up!(warning)

ترجمه:  بهتر است سکوت کنید! ( هشدار)

My team had better win tonight. (hope)

ترجمه:  تیم من امشب پیروز می‌‌شود. (امید)

شکل منفی و سوالی had better

شکل منفی این ساختار به صورت  had better not  (’d better not) است.

I’d better not leave my bag there. Someone might steal it.

ترجمه:  بهتر است کیفم را آن‌جا نگذارم. ممکن است کسی آن را بدزدد.

You’d better not tell Elizabeth about the broken glass – she’ll go crazy!

ترجمه:  بهتر است درمورد لیوان شکسته به الیزابت چیزی نگویید- او دیوانه خواهد شد!

شکل سوالی had better با جابجایی فاعل و had  ساخته می‌‌شود. در این مورد این ساختار شبیه should است اما رسمی‌‌تر.

Had I better speak to Joan first before I send this form off?What do you think?

ترجمه: آیا بهتر است قبل از ارسال این فرم ابتدا با جوآن صحبت کنم؟ نظر شما چیست؟

Had I better tell him the truth?

ترجمه:  آیا بهتر است حقیقت را به او بگویم؟

سوالات منفی با had better  رایج‌تر از سوالات مثبت آن است:

Hadn’t we better ring the school and tell them Liam is sick?

ترجمه: آیا  بهتر نیست که به مدرسه زنگ بزنیم و به آن‌ها بگوییم لیام بیمار است؟

Hadn’t you better switch your computer off?It might overheat if you leave it on.

ترجمه:  آیا بهتر نیست کامپیوتر خود را خاموش کنید؟ اگر آن را روشن بگذارید ممکن است بیش از حد گرم شود.

تفاوت had better و should

Had better برای نصیحت کردن در موارد خاص استفاده می‌‌شود (در موارد عمومی و عام از should استفاده کنید).

We‘d better take something to eat or we will be hungry later.

ترجمه:  بهتر است چیزی بخوریم و گر نه بعدا گرسنه خواهیم شد.

It’s getting late. You‘d better leave now or you will miss your bus.

ترجمه: دارد دیر می‌شود. بهتر است همین حالا بروید وگرنه به اتوبوس نمی‌‌رسید.

Should یک فعل مدال است که بیش از یک معنی دارد.  معنای آشکار آن این است که ما از should برای نصیحت کردن استفاده می‌‌کنیم (مثلا شما باید سیگار را ترک کنید you should quit smoking) این همچنین می‌‌تواند به این معنا باشد که شما انتظار رخ دادن آن اتفاق را در آینده دارید.

Had better هم مشابه should است اما بیشتر برای نصیحت ضروری و مهم استفاده می‌‌شود که اگر انجام نشود نتایج بدی به دنبال خواهد داشت.

You had better quit smoking or you’ll die.

ترجمه:  شما بهتر است سیگار را ترک کنید وگرنه خواهید مرد.

گرامر زبان انگلیسی را با دیلماجیو یاد بگیرید.

آموزش گرامر زبان انگلیسی مبتدی، متوسط و پیشرفته [ رایگان]

یادگیری گرامر زبان انگلیسی یکی از لذت بخش‌ترین کارها ب …


مقاله های مرتبط: