وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سوم شخص یا third-person چیست؟

تعریف و معنی third-person :

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن سخن گفته یا نوشته می‌شود (نه این که خود گوینده، نویسنده یا مخاطب باشد). ضمایر سوم شخص (و صفات ملکی مرتبط با آنها) در انگلیسی مدرن عبارت است از:

 • he
 • him
 • his
 • himself
 • she
 • her
 • Hers
 • herself
 • it
 • its
 • itself
 • they
 • them
 • their
 • theirs
 • themselves

برای اطلاعات مشابه به کلمات شخص، اول شخص و دوم شخص مراجعه کنید.

در بسیاری از زبان‌ها و همینطور در انگلیسی دوره‌های پیشین، افعال هم برای هر شخص شکل‌های متفاوتی می‌گرفتند. در انگلیسی مدرن تنها تمایز باقی مانده از این دست در فعل‌های مفرد زمان حال به چشم می‌خورد که در سوم شخص شکل متمایزی دارند و با اضافه کردن s یا es مشخص می‌شوند. یعنی برای سوم شخص مفرد در زمان حال می‌گوییم:

he/she/it runs

ترجمه: او/آن می‌دود.

ولی برای بقیه می‌گوییم:

I eat, we eat, you eat, they eat, etc

ترجمه: من می‌خورم، ما می‌خوریم، تو میخوری، آنها می‌خورند و …از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…