وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سوم شخص یا third-person چیست؟

تعریف و معنی third-person :

ضمایر سوم شخص بیانگر شخص، چیز یا گروهی هستند که درباره آن سخن گفته یا نوشته می‌شود (نه این که خود گوینده، نویسنده یا مخاطب باشد). ضمایر سوم شخص (و صفات ملکی مرتبط با آنها) در انگلیسی مدرن عبارت است از:

 • he
 • him
 • his
 • himself
 • she
 • her
 • Hers
 • herself
 • it
 • its
 • itself
 • they
 • them
 • their
 • theirs
 • themselves

برای اطلاعات مشابه به کلمات شخص، اول شخص و دوم شخص مراجعه کنید.

در بسیاری از زبان‌ها و همینطور در انگلیسی دوره‌های پیشین، افعال هم برای هر شخص شکل‌های متفاوتی می‌گرفتند. در انگلیسی مدرن تنها تمایز باقی مانده از این دست در فعل‌های مفرد زمان حال به چشم می‌خورد که در سوم شخص شکل متمایزی دارند و با اضافه کردن s یا es مشخص می‌شوند. یعنی برای سوم شخص مفرد در زمان حال می‌گوییم:

he/she/it runs

ترجمه: او/آن می‌دود.

ولی برای بقیه می‌گوییم:

I eat, we eat, you eat, they eat, etc

ترجمه: من می‌خورم، ما می‌خوریم، تو میخوری، آنها می‌خورند و …از این واژه نامه:

خطابی

Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص

Second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند

Suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…