وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

زمان یا tense چیست؟

تعریف و معنی tense :

زمان انجام یا رخ دادن عمل فعل نسبت به زمان ادای سخن tense یازمان دستوری نام دارد. در بسیاری از نمونه‌های دستوری، زمان به طور مشخص به گروهی از افعال صرف شده اشاره دارد که در آن چیزی در حال اتفاق افتادن و یا موجود در نظر گرفته می‌شود.

در انگلیسی تنها دو زمان وجود دارد که با استفاده از تصریف بیان می‌شوند:

زمان حال (مانند changes “تغییر می‌کند” در جمله Everything changes. “همه چیز تغییر می‌کند) و زمان گذشته ( مانند فعل changed “تغییر کرد” در جمله Everything changed “همه چیز تغییر کرد”).

این همان روشی است که معمولا از واژه tense در دیکشنری انگلیسی اکسفورد استفاده می‌شود.

در نمونه‌های دیگر دستوری واژه tense معنی گسترده‌تری دارد که مقوله‌های دیگری از ساخت‌های فعلی را که برای بیان زمان استفاده می‌شوند را پوشش می‌دهد. از جمله مقوله‌هایی که در انگلیسی برای بیان زمان آینده استفاده می‌شوند.

در انگلیسی زمان حال به وسیله صرف فعل بیان نمی‌شود بلکه از روش‌های دیگری برای بیان آن استفاده می‌شود. از جمله استفاده از فعل کمکی will در جمله زیر:

The train will leave at 9 o’clock.

ترجمه: قطار راس ساعت 9 حرکت خواهد کرد.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…