وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مفرد یا singular چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی singular :

از شکل مفرد یک اسم برای اشاره به یک شخص یا چیز یا گروهی از اشیاء یا اشخاص که به صورت یک گروه واحد در نظر گرفته می‌شوند، استفاده می‌شود. مثلا کلمات زیر مفرد هستند:

table, child, family

ترجمه: خانواده، بچه، میز

و شکل جمع آن‌ها به صورت زیر است:

tables, children, families

ترجمه: خانواده‌ها، بچه‌ها، میزها

همچنین کلمات rice “برنج” و luck “شانس” هم مفرد هستند ولی چون هردو کلمه غیر قابل شمارش هستند شکل جمع ندارند.

ضمایری که به یک چیز یا شخص اشاره دارند مفرد هستند (مانند I, me, he, it و …). همچنین صفات و معرف‌های متناظر ضمایر مفرد هم مفرد هستند (مانند my, his/her/its, this و…).

در بسیاری از زبان‌های دیگر و همینطور در انگلیسی دوره‌های پیشین، انواع دیگر صفت‌ها هم شکل جمع و مفرد متمایز داشتند ولی این تمایز معمولا در انگلیسی مدرن بجز در بعضی واژه‌های عاریه دیده نمی‌شود.

فعل‌ها هم شکل مفرد و جمع دارند. بیشتر افعال در انگلیسی مدرن تنها در سوم شخص زمان حال شکل متمایزی برای حالت مفرد و جمع می‌گیرند:

مفرد:

he/she/it runs

ترجمه: او/آن می‌دود.

جمع:

they run

ترجمه: آن‌ها می‌دوند.

برای اطلاعات مشابه به کلمه Agreement “مطابقت” مراجعه کنید.