وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دوم شخص یا second person چیست؟

تعریف و معنی second person :

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب قرار می‌گیرند. ضمایر دوم شخص (و صفات ملکی مرتبط با آنها) در انگلیسی عبارت اند از: you, your, yours, yourself, yourselves

در دوره های پیشین انگلیسی (مانند خیلی از زبان‌های دیگر) دو گروه مجزا برای ضمایر و صفات ملکی دوم شخص وجود داشت:

thee (thou, thy, thine, and thyself)

ترجمه: تو را (تو، مال تو و خودت)

که این ضمایر برای مخاطب قرار دادن تنها یک شخص استفاده می‌شدند.

و گروه دوم you و شکل‌های مرتبط با آن بودند که برای مخاطب قرار دادن گروهی از اشخاص یا مخاطب قراردادن یک شخص به صورت رسمی و محترمانه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در انگلیسی استاندارد مدرن، you تنها شکل باقی مانده از این گروه‌هاست و برای اشاره به هر دو حالت جمع و مفرد به کار می‌رود. هرچند اشکال جمع متمایزی در انواع مختلف زبان انگلیسی ایجاد شده‌اند، مثل yous “شما” و you all “همه شما” و…

در بسیاری از زبان‌ها و در انگلیسی دوره‌های پیشین، افعال برای اشخاص مختلف شکل‌های متفاوتی می‌گیرند.

برای اطلاعات مشابه به کلمات Person “شخص”، First Person “اول شخص” و Third Person “سوم شخص” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

خطابی

Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص

Second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند

Suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…