وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

دوم شخص یا second person چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی second person :

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب قرار می‌گیرند. ضمایر دوم شخص (و صفات ملکی مرتبط با آنها) در انگلیسی عبارت اند از: you, your, yours, yourself, yourselves

در دوره های پیشین انگلیسی (مانند خیلی از زبان‌های دیگر) دو گروه مجزا برای ضمایر و صفات ملکی دوم شخص وجود داشت:

thee (thou, thy, thine, and thyself)

ترجمه: تو را (تو، مال تو و خودت)

که این ضمایر برای مخاطب قرار دادن تنها یک شخص استفاده می‌شدند.

و گروه دوم you و شکل‌های مرتبط با آن بودند که برای مخاطب قرار دادن گروهی از اشخاص یا مخاطب قراردادن یک شخص به صورت رسمی و محترمانه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در انگلیسی استاندارد مدرن، you تنها شکل باقی مانده از این گروه‌هاست و برای اشاره به هر دو حالت جمع و مفرد به کار می‌رود. هرچند اشکال جمع متمایزی در انواع مختلف زبان انگلیسی ایجاد شده‌اند، مثل yous “شما” و you all “همه شما” و…

در بسیاری از زبان‌ها و در انگلیسی دوره‌های پیشین، افعال برای اشخاص مختلف شکل‌های متفاوتی می‌گیرند.

برای اطلاعات مشابه به کلمات Person “شخص”، First Person “اول شخص” و Third Person “سوم شخص” مراجعه کنید.