وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

فاعلی یا reflexive چیست؟

تعریف و معنی reflexive :

1. ضمیر فاعلی ضمیری است که به فاعل فعلی که پیش از خودش در جمله آمده اشاره می‌کند.

ضمایر فاعلی اصلی در انگلیسی ضمایری هستند که به –self یا –selves “خود” ختم می‌شوند.

(myself, himself, themselves و…) “خودم، خودش، خودشان و…”

ولی ضمایر شخصی مفعولی هم (شامل me, him, them و…) “آنها را، اورا ، من را و…” درمواردی استفاده‌های فاعلی دارند به ویژه در دوره‌های قبلی انگلیسی این نوع استفاده از آن‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. مثال‌هایی از دیکشنری انگلیسی اکسفورد:

OURSELVES pron.

ترجمه: خودمان (ضمیر)

این مدخل در این دیکشنری قسمتی با عنوان reflexive uses “استفاده‌های فاعلی” دارد که دارای سخنانی مانند مثال زیر است که در آن ourselves “خودمان” به فاعل جمله (we) اشاره دارد:

We may as well amuse ourselves

ترجمه: بهتر است خودمان را هم سرگرم کنیم.

این ضمیر چند معنی دارد که به‌عنوان فاعلی بیان شده‌اند و شامل مثال‌هایی مانند مثال زیر هستند:

We flung us on the windy hill

ترجمه: خودمان را روی تپه بادی پرت کردیم.

Let’s have us a Diet Coke

ترجمه: بیا یک نوشابه رژیمی بخوریم.

2. یک فعل وقتی reflexive یا فاعلی است که بعنوان مفعول مستقیم، یک ضمیر فاعلی بگیرد.

مثال هایی از دیکشنری انگلیسی اکسفورد:

توجه: فعل‌ها در کاربرد فاعلی گذرا هستند. (بخاطر مفعول مستقیمی که می‌گیرند) به همین دلیل این فعل‌ها در این دیکشنری به هردو عنوان گذرا و فاعلی طبقه‌بندی می‌شوند. مثال:

I prided myself on being unflappable

ترجمه: من به خودم بخاطر خوددار بودن افتخار کردم.

OVERFATIGUE هم فعل گذرا است و اکثرا فاعلی هم محسوب می‌شود چون در اغلب موارد، مفعول آن یک ضمیر فاعلی است. مانند:

Night workers over-fatigued themselves

ترجمه: کارگران شیفت شب خود را بیش از اندازه خسته کردند.

همچنین برای این فعل مفعول‌های دیگری هم استفاده می‌شود:

Don’t over-fatigue the Spirits

ترجمه: روحیه ها را بیش از حد خسته نکنید.

فعل‌ها گاهی در ظاهر ضمیر فاعلی ندارند ولی در فحوای کلام وجود یک ضمیر فاعلی احساس می‌شود. ممکن است از این فعل ها با عنوان with reflexive meaning “با معنی فاعلی” یاد شود.

برای درک بهتر به مثالی با کلمه Filthy “کثیف کردن” از این دیکشری توجه کنید:

یکی از مثال‌های زیر ناگذر و با معنی فاعلی است. در این مثال themselves “خودشان” در ظاهر جمله نیامده ولی از معنی فهمیده می‌شود:

They haul rather filthier then washed.

ترجمه: آنها (خودشان) را کثیف تر کردند و سپس (خودشان) را شستند.

همین جمله با اضافه کردن ضمیر فاعلی این‌طور خواهد بود:

They haul rather filthied themselves then washed themselves.

ترجمه: آنها خودشان را کثیف تر کردن و سپس خودشان را شستند.

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد کاربردهای فعل‌های ناگذر که معنی فاعلی دارند با عنوان intransitive for reflexive “ناگذر برای فاعلی” یاد می‌شود.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…