وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

خبری (صفت خبری) یا predicative چیست؟

تعریف و معنی predicative :

یک صفت خبری توسط کلمه seem “به نظر رسیدن”، be “بودن” و become “شدن” به موصوف خود مرتبط می‌شود. مثلا در جمله زیر warm “گرم” صفت خبری است:

The day was warm

ترجمه: روز گرمی بود.

صفات خبری در مقابل صفات توصیفی (Attributive Adjectives) قرار می‌گیرند که مستقیما اسم یا گروه اسمی را توصیف می‌کنند. مثلا warm در عبارت (a warm day) “یک روز گرم” صفت توصیفی است.

برای اطلاعات بیشتر به کلمات Complement “مکمل” و  Copular Verb  “فعل ربطی” مراجعه کنید.

اسم‌ها هم وقتی در نقش مکمل هستند خبری به شمار می‌روند. مثال:

She was president

ترجمه: او رئیس جمهور بود.

The people elected her president

ترجمه: مردم او را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کردند.

ولی اسم در جمله زیر خبری محسوب نمی‌شود و صرفا فاعل جمله است:

The president arrived

ترجمه: رئیس جمهور رسید.

یا در جمله زیر اسم صرفا مفعول است و نه واژه خبری:

He visited the president

ترجمه: او رئیس جمهور را ملاقات کرد.

همچنین به Predicate “گزاره” مراجعه کنید.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…