وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

معرف پیشین یا premodifier چیست؟

تعریف و معنی premodifier :

معرف پیشین اسم، عبارت یا جمله واره‌ای است که قبل از اسم، عبارت و جمله واره دیگر آمده و معنی آن را محدود و توصیف می‌کند. مثلا در عبارت زیر school “مدرسه” معرف پیشین برای trip “سفر” است:

School trip

ترجمه: سفر مدرسه (اردو)

یا در عبارت زیر just “درست” معرف پیشین next to “کنار” است:

Just next to him

ترجمه: درست کنار او

و در جمله زیر all you can eat “هرچقدر میتوانی بخوری” معرف پیشین فعل buffet “بردار” است:

all you can eat buffet

ترجمه: هرچقدر میتوانی بخوری بردار.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…