وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمع یا plural چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی plural :

شکل جمع یک کلمه معمولا برای اشاره به بیش از یک شخص یا چیز یا گروه استفاده می‌شود.

در انگلیسی مدرن شکل جمع یک کلمه معمولا با اضافه کردن s یا es به آخر کلمه مفرد به دست می‌آید

مانند:

table → tables, box → boxes

ترجمه: جعبه ها → جعبه، میزها → میز

گاهی برای اضافه کردن S یا es ابتدا تغییری در حرف یا حروف آخر یک کلمه ایجاد می‌شود.
مانند:

family → families, hoof → hooves

ترجمه: سم ها → سم، خانواده ها → خانواده

و بعضی شکل‌های جمع، بی قاعده هستند
مانند:

child → children, mouse → mice

ترجمه: موش ها → موش، بچه ها → بچه

یا بعضی شکل های جمع با شکل مفرد همان کلمه هیچ فرقی ندارند،

مانند:

aircraft, mackerel

ترجمه: ماهی خالخالی، هواپیما

ضمیرهایی که به بیش از یک چیز یا شخص اشاره دارند جمع هستند (we ، us ، they و…) و همینطور صفات ملکی و معرف های مرتبط با این ضمیرها هم همگی جمع هستند ( our, their, these و…) .

در انگلیسی میانه و بسیاری از زبان های دیگر، انواع دیگر صفت‌ها هم شکل های مفرد و جمع متفاوت و متمایز دارند ولی این تمایز در انگلیسی مدرن بجز در بعضی واژه های عاریه در صفات دیگر دیده نمی‌شود.

همچنین فعل‌ها هم شکل مفرد و جمع دارند. بیشتر فعل ها در انگلیسی مدرن تنها در شکل های سوم شخص زمان حال نشانه متمایزی برای حالت جمع و مفرد می‌گیرند.

مثل:

he/she/it runs

ترجمه: او/ آن می دود. (مفرد)

they run

ترجمه: آنها می دوند. (جمع)

به کلمه Agreement (مطابقت نحوی) مراجعه کنید.