وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

جمع یا plural چیست؟

تعریف و معنی plural :

شکل جمع یک کلمه معمولا برای اشاره به بیش از یک شخص یا چیز یا گروه استفاده می‌شود.

در انگلیسی مدرن شکل جمع یک کلمه معمولا با اضافه کردن s یا es به آخر کلمه مفرد به دست می‌آید

مانند:

table → tables, box → boxes

ترجمه: جعبه ها → جعبه، میزها → میز

گاهی برای اضافه کردن S یا es ابتدا تغییری در حرف یا حروف آخر یک کلمه ایجاد می‌شود.
مانند:

family → families, hoof → hooves

ترجمه: سم ها → سم، خانواده ها → خانواده

و بعضی شکل‌های جمع، بی قاعده هستند
مانند:

child → children, mouse → mice

ترجمه: موش ها → موش، بچه ها → بچه

یا بعضی شکل های جمع با شکل مفرد همان کلمه هیچ فرقی ندارند،

مانند:

aircraft, mackerel

ترجمه: ماهی خالخالی، هواپیما

ضمیرهایی که به بیش از یک چیز یا شخص اشاره دارند جمع هستند (we ، us ، they و…) و همینطور صفات ملکی و معرف های مرتبط با این ضمیرها هم همگی جمع هستند ( our, their, these و…) .

در انگلیسی میانه و بسیاری از زبان های دیگر، انواع دیگر صفت‌ها هم شکل های مفرد و جمع متفاوت و متمایز دارند ولی این تمایز در انگلیسی مدرن بجز در بعضی واژه های عاریه در صفات دیگر دیده نمی‌شود.

همچنین فعل‌ها هم شکل مفرد و جمع دارند. بیشتر فعل ها در انگلیسی مدرن تنها در شکل های سوم شخص زمان حال نشانه متمایزی برای حالت جمع و مفرد می‌گیرند.

مثل:

he/she/it runs

ترجمه: او/ آن می دود. (مفرد)

they run

ترجمه: آنها می دوند. (جمع)

به کلمه Agreement (مطابقت نحوی) مراجعه کنید.از این واژه نامه:

عبارت وصفی

Adjective phrase

عبارات وصفی یکی از انواع عبارت‌هایی هستند که روزانه در مکالمات و…

جمله‌واره وصفی

Adjective Clause

clause یا همان relative clause نوعی از جمله‌واره وابسته است که برای…

افعال دو مفعولی

Ditransitive verbs

افعال صرفا یک کلمه ساده نیستند. همان‌طور که در دستور زبان انگلیسی…