وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عبارت ( یا گروه) یا phrase (phr.) چیست؟

تعریف و معنی phrase (phr.) :

عبارت به گروهی از کلمات گفته می‌شود که باهم یک ایده را بیان می‌کنند یا همراه هم به عنوان یک واحد عمل می‌کنند.

تعریف دقیق‌تری هم برای عبارت یا گروه کلمات وجود دارد: واحدی دستوری در سطحی بین واژه و جمله که معمولا به تنهایی نقشی مشابه نقش واژه را دارد.

مثلا عبارت یا گروه صفتی از یک صفت و هرگونه مکمل یا قید معرف آن تشکیل می‌شود، مانند:

quite difficult

ترجمه: تقریبا سخت

و یک گروه فعلی از یک فعل اصلی و هرگونه فعل کمکی همراه آن تشکیل می‌شود، مانند:

must have gone

ترجمه: باید رفته باشد

همچنین به کلمات Noun phrase “گروه اسمی” و Prepositional phrase “گروه قیدی” مراجعه کنید. ( از نظر فنی یک عبارت دستوری ممکن است تنها از یک واژه تشکیل شده باشد مثل furniture ” اثاثیه” که به تنهایی یک عبارت اسمی به حساب می‌آید.

البته برای سهولت در فهم این مقوله در دیکشنری انگلیسی اکسفورد کلمه phrase به عبارت هایی اشاره دارد که از دو یا چند کلمه تشکیل شده اند و نه فقط یک کلمه)از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…