وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نامحدود یا non-finite چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی non-finite :

یک فعل نامحدود، محدود به زمان نمی‌شود.

درانگلیسی مصدر های با to (مثل to eat “خوردن”) و وجه های وصفی ( مثل Eating “خوردن” و eaten “خورده شده”) نامحدود هستند. آنها اغلب همراه فعل‌های محدود به کار برده می‌شوند:

The children were eating’

ترجمه: بچه ها داشتند میخوردند.

در این جمله گروه فعلی were eating از فعل محدود were (که جمع گذشته از ریشه ی be) است و فعل نامحدود eating (وجه وصفی حال از ریشه eat) ساخته شده است.

جمله واره ای که فقط فعل نامحدود دارد جمله واره نامحدود نامیده می‌شود. چنین جمله واره‌هایی جمله واره های وابسته هستند (وابسته به بخش دیگر جمله). مثال:

Before leaving the house, I checked all the windows

ترجمه: قبل از ترک خانه همه پنجره هارا چک کردم.

در این جمله، Before leaving the house جمله واره نامحدود است که دارای فعل نامحدود leaving “ترک کردن” است.