وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مصدر یا infinitive چیست؟

تعریف و معنی infinitive :

شکل مصدری یک فعل ساده‌ترین شکل آن فعل است که هیچ نشانه ای برای عدد، شخص یا زمان نگرفته است.

در انگلیسی مصدر معمولا با to همراه است که قبل از آن می‌آید ( که به همین دلیل بعضا به آن مصدر با to نیز می گویند)

I want to leave.

ترجمه: می خواهم بروم

مصدر می تواند بدون to هم استفاده شود که در این صورت به آن (Bare infinitive)”مصدر بدون to” می‌گویند.

به عنوان مثال بعد از فعل‌های کمکی و بعضی افعال مشخص دیگر بدون to می آیند:

You must leave.

ترجمه: تو باید بروی.

Help me open this.

ترجمه: کمکم کن این را باز کنم

مصدرها می توانند نقش‌های مختلفی در جمله بگیرند:

1. فاعل دستوری:

to err is human

ترجمه: اشتباه کار انسان است

2. مفعول:

I want to leave

ترجمه: میخواهم بروم

3. مکمل:

This is difficult to understand

ترجمه: فهمیدنش سخت است.

مصدر می‌تواند معرف یک جمله واره مصدری باشد مثل (to understand her meaning) “فهمیدن منظور او” که در این صورت هم می تواند نقش فاعل، مفعول، مکمل و … داشته باشد.از این واژه نامه:

وجه شرطی یا subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…

اسم فعل یا verbal noun

اسم فعل کلمه‌ای است (در انگلیسی مدرن به ing ختم می‌شود) که…

جمله‌ واره فرعی یا وابسته یا subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…