وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نقل قول غیرمستقیم یا indirect speech چیست؟

تعریف و معنی indirect speech :

نقل قول غیرمستقیم نقل قولی است که به جای اینکه عینا همانطور که بیان میشود نقل قول شود گزارشی از حرف‌های گوینده را می‌دهد (به نقل قول مستقیم مراجعه کنید) و از لحاظ شخص، زمان و غیره تغییر می‌کند.

مثلا درجمله زیر (that he demanded his rights) ” که حقش را می خواهد” نقل قول غیرمستقیم است” چون گزارشی است از آنچه پاول با فریاد گفته است:

Paul roared that he demanded his rights

ترجمه: پاول داد زد که حقش را می خواهد

نقل قول مستقیم آن اینطور می‌شود:

“ I demand my rights” Paul roared

ترجمه: پاول داد زد: من حقم را می خواهماز این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…