وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نقل قول غیرمستقیم یا indirect speech چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی indirect speech :

نقل قول غیرمستقیم نقل قولی است که به جای اینکه عینا همانطور که بیان میشود نقل قول شود گزارشی از حرف‌های گوینده را می‌دهد (به نقل قول مستقیم مراجعه کنید) و از لحاظ شخص، زمان و غیره تغییر می‌کند.

مثلا درجمله زیر (that he demanded his rights) ” که حقش را می خواهد” نقل قول غیرمستقیم است” چون گزارشی است از آنچه پاول با فریاد گفته است:

Paul roared that he demanded his rights

ترجمه: پاول داد زد که حقش را می خواهد

نقل قول مستقیم آن اینطور می‌شود:

“ I demand my rights” Paul roared

ترجمه: پاول داد زد: من حقم را می خواهم