وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

سوال غیرمستقیم یا indirect question چیست؟

تعریف و معنی indirect question :

سوال مستقیم سوالی است که به جای اینکه عینا همانطور که توسط گوینده بیان می‌شود نقل قول شود (نقل قول مستقیم)، در لفظ غیرمستقیم گزارش می‌شود. آن را با سوال مستقیم مقایسه کنید. مثلا در جمله زیر(what the doctor said) “دکتر چه گفت” سوال غیرمستقیم است چون گزارشی است از سوالی که جین پرسید.

Jane asked what the doctor said

ترجمه: “جین پرسید که دکتر چه گفت”

در سوال مستقیم ساختار دستوری سوالی حفظ می‌شود، این جمله به عنوان سوال مستقیم اینطور خواهد بود:

“what did the doctor say?” asked Jane.

ترجمه: جین پرسید: “دکتر چه گفت؟”از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…