وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مجهول غیرمستقیم یا indirect passive چیست؟

تعریف و معنی indirect passive :

در جمله زیر (new books) “کتاب های جدید” مفعول مستقیم فعل (gave)”داد” است و (the children) “بچه ها” مفعول غیرمستقیم است:

The teacher gave the children new books

ترجمه: “معلم کتاب های جدید را به بچه ها داد”

دو راه برای تبدیل این جمله به مجهول وجود دارد. روش اول همان روش معمول تبدیل به مجهول است که در آن مفعول مستقیم تبدیل به فاعل می‌شود. مثال:

New books were given to the children [by the teacher].

ترجمه: کتاب ها توسط معلم به بچه ها داده شدند”

روش دوم مجهول غیرمستقیم است که در آن مفعول غیرمستقیم جانشین فاعل می‌شود:

The children were given new books [by the teacher].

ترجمه: بچه ها توسط معلم کتاب های تازه داده شدند(دریافت کردند)

در بعضی قسمت‌های بازبینی نشده دیکشنری اکسفورد، مجهول غیرمستقیم به معنی Prepositional passive ” مجهول با واسطه” آورده می‌شد.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…