وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مجهول غیرمستقیم یا indirect passive چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی indirect passive :

در جمله زیر (new books) “کتاب های جدید” مفعول مستقیم فعل (gave)”داد” است و (the children) “بچه ها” مفعول غیرمستقیم است:

The teacher gave the children new books

ترجمه: “معلم کتاب های جدید را به بچه ها داد”

دو راه برای تبدیل این جمله به مجهول وجود دارد. روش اول همان روش معمول تبدیل به مجهول است که در آن مفعول مستقیم تبدیل به فاعل می‌شود. مثال:

New books were given to the children [by the teacher].

ترجمه: کتاب ها توسط معلم به بچه ها داده شدند”

روش دوم مجهول غیرمستقیم است که در آن مفعول غیرمستقیم جانشین فاعل می‌شود:

The children were given new books [by the teacher].

ترجمه: بچه ها توسط معلم کتاب های تازه داده شدند(دریافت کردند)

در بعضی قسمت‌های بازبینی نشده دیکشنری اکسفورد، مجهول غیرمستقیم به معنی Prepositional passive ” مجهول با واسطه” آورده می‌شد.