وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نامعین یا Indefinite چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی Indefinite :

حرف تعریف نامعین یا نکره در انگلیسی (a,an) “یک” می باشند. یک ضمیر وقتی نامعین است که به شخص یا شیء خاصی اشاره نمی‌کند ولی مرجعی مبهم، کلی و تعریف نشده دارد. به واژه ی Article “حرف تعریف” مراجعه کنید.

 مثل (something) “یک چیزی” در جمله ی زیر ضمیر نامعین است:

I heard something

ترجمه: یک چیزی شنیدم.

و (one) “ادم یا شخص” در جمله ی زیرضمیر نامعین است:

one should drink water in moderation

ترجمه: ادم باید در حد اعتدال آب بنوشد.