وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

نامعین یا Indefinite چیست؟

تعریف و معنی Indefinite :

حرف تعریف نامعین یا نکره در انگلیسی (a,an) “یک” می باشند. یک ضمیر وقتی نامعین است که به شخص یا شیء خاصی اشاره نمی‌کند ولی مرجعی مبهم، کلی و تعریف نشده دارد. به واژه ی Article “حرف تعریف” مراجعه کنید.

 مثل (something) “یک چیزی” در جمله ی زیر ضمیر نامعین است:

I heard something

ترجمه: یک چیزی شنیدم.

و (one) “ادم یا شخص” در جمله ی زیرضمیر نامعین است:

one should drink water in moderation

ترجمه: ادم باید در حد اعتدال آب بنوشد.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…