وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مالکیت یا genitive چیست؟

تعریف و معنی genitive :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته (genitive) “حالت مالکیت” برای بیان مالکیت، ارتباط نزدیک و مفاهیم مشابه استفاده می‌شود. انگلیسی کهن بعنوان زبانی تغییر یافته دارای یک حالت مالکیت بود که بازتاب آن در انگلیسی استاندارد مدرن در ضمایر و صفات ملکی مثل (his) “مال او (مذکر)” و (our) “مال ما” و در (‘s) مالکیت همچون در(John’s book) “کتاب جان”که معادل مدرن حالت مالکیت کهن (es) است دیده می‌شود. از بازمانده‌های حالت مالکیت در انگلیسی مدرن با نام کلی (Possessive) “ملکی” یاد می‌شود.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…