وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

محدود یا finite چیست؟

تعریف و معنی finite :

فعل محدود فعلی است که با زمان محدود می‌شود مثلا در جمله ی زیر (ate) “خوردند” فعلی است که به زمان گذشته محدود می شود:

The children ate

ترجمه: بچه ها خوردند

افعال محدود معمولا در ترکیب با افعال نامحدود استفاده می‌شوند مثلا در جمله ی زیر گروه فعلی (were eating) “داشتند می‌خوردند” از فعل محدود were شکل جمع گذشته ریشه be به معنی “بودن” و فعل نامحدود (eating) وجه وصفی از ریشه eat است:

.The children were eating

ترجمه: بچه ها داشتند می‌خوردند.

جمله واره ای که فعل محدود دارد ( حتی اگر یک فعل نامحدود هم داشته باشد) جمله واره محدود نامیده می‌شود. مثلا جمله واره The children were eating)) یک جمله واره محدود است.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…