وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

محدود یا finite چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی finite :

فعل محدود فعلی است که با زمان محدود می‌شود مثلا در جمله ی زیر (ate) “خوردند” فعلی است که به زمان گذشته محدود می شود:

The children ate

ترجمه: بچه ها خوردند

افعال محدود معمولا در ترکیب با افعال نامحدود استفاده می‌شوند مثلا در جمله ی زیر گروه فعلی (were eating) “داشتند می‌خوردند” از فعل محدود were شکل جمع گذشته ریشه be به معنی “بودن” و فعل نامحدود (eating) وجه وصفی از ریشه eat است:

.The children were eating

ترجمه: بچه ها داشتند می‌خوردند.

جمله واره ای که فعل محدود دارد ( حتی اگر یک فعل نامحدود هم داشته باشد) جمله واره محدود نامیده می‌شود. مثلا جمله واره The children were eating)) یک جمله واره محدود است.