وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حذف به قرینه | محذوف یا ellipsis | elliptical چیست؟

تعریف و معنی ellipsis | elliptical :

حذف به قرینه زمانی اتفاق می‌افتد که یک کلمه یا گروهی از کلمات از جمله یا سخن حذف می‌شود ولی از فحوای کلام فهمیده می‌شود. به جمله یا کلمات به کار رفته ای که در آنها حذف صورت گرفته elliptical “محذوف” گفته می‌شود.از این واژه نامه:

خطابی یا Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص یا second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…

پسوند یا suffix

پسوند (Suffix) جزئی است که به آخر کلمه یا ریشه اضافه می‌شود…