وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مکمل مرکب یا complementary چیست؟

تعریف و معنی complementary :

ترکیب مکمل ترکیبی است که در آن جزء اول(معمولا صفت) ، بیانگر جزء دوم است و جزء دوم یک مکمل فعلی است. جزء اول معمولا یک صفت است و جزء دوم وجه وصفی حال (present participle) است که به ظاهر یا اثر اشاره دارد. مثل:_lookingو –seeming هر دو به معنی “به نظر رسنده” و -sounding به معنی “به گوش رسنده”.

مثلا ترکیب مکملی (strange-looking) به این معنی است که فلانی عجیب به نظر می‌رسد. (عجیب (strange= مکمل (look) “به نظر رسیدن” است.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…