وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مکمل مرکب یا complementary چیست؟

تعریف و معنی complementary :

ترکیب مکمل ترکیبی است که در آن جزء اول(معمولا صفت) ، بیانگر جزء دوم است و جزء دوم یک مکمل فعلی است. جزء اول معمولا یک صفت است و جزء دوم وجه وصفی حال (present participle) است که به ظاهر یا اثر اشاره دارد. مثل:_lookingو –seeming هر دو به معنی “به نظر رسنده” و -sounding به معنی “به گوش رسنده”.

مثلا ترکیب مکملی (strange-looking) به این معنی است که فلانی عجیب به نظر می‌رسد. (عجیب (strange= مکمل (look) “به نظر رسیدن” است.از این واژه نامه:

فاعلی

Subjective

وقتی یک کلمه نقش فاعلی یک جمله یا جمله‌واره را می‌گیرد، در…

فعل

Verb (v.)

فعل کلمه‌ای است که معمولا بیانگر کاری است که شخص یا چیزی…

وجه شرطی

Subjunctive

وجه شرطی یک وجه دستوری است که برای بیان فرضیه، شرطی بودن…