وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مکمل مرکب یا complementary چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی complementary :

ترکیب مکمل ترکیبی است که در آن جزء اول(معمولا صفت) ، بیانگر جزء دوم است و جزء دوم یک مکمل فعلی است. جزء اول معمولا یک صفت است و جزء دوم وجه وصفی حال (present participle) است که به ظاهر یا اثر اشاره دارد. مثل:_lookingو –seeming هر دو به معنی “به نظر رسنده” و -sounding به معنی “به گوش رسنده”.

مثلا ترکیب مکملی (strange-looking) به این معنی است که فلانی عجیب به نظر می‌رسد. (عجیب (strange= مکمل (look) “به نظر رسیدن” است.