وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت یا case چیست؟

تعریف و معنی case :

حالت، شکل تغییر یافته ی اسم، ضمیر یا صفتی است که ارتباط دستوری آن با کلمات دیگر را بیان می‌کند.
مثلا این واقعیت که یک اسم حالت (nominative) “فاعلی” دارد بیانگر این است که این اسم فاعل یک فعل است.

انگلیسی کهن چهار حالت کامل داشت:

  • حالت فاعلی
  • حالت مفعولی مستقیم
  • حالت اضافه
  • حالت مفعولی غیر مستقیم

به این 4 حالت نشانه‌هایی از حالت ابزاری و حالت مکانی را هم اضافه کنید.
این سیستم حالتی تا حد زیادی در دوران انگلیسی میانه ناپدید شد و نقش‌های آن‌ها با اجزای دیگری در انگلیسی مدرن ارائه شدند.
تنها بازمانده از این سیستم حالتی اشکال تغییر یافته ضمایر مثل he, him, his و s‘ تعیین کننده مالکیت مثل Jon’s book (کتاب جان) است.از این واژه نامه:

جمله‌ واره فرعی یا وابسته

Subordinate clause

جمله واره فرعی جمله واره ای است که به بخش دیگری از…

خطابی

Vocative

حالت خطابی در بعضی زبان‌های تغییریافته برای بیان مخاطب قرار داردن کسی…

دوم شخص

Second person

ضمیر دوم شخص بیانگر فرد (یا گروهی از افراد) است که مخاطب…