وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

بدل یا appositive چیست؟

تعریف و معنی appositive :

ترکیب بدلی ترکیبی است که اگر حالت (x-y) داشته باشد، این ترکیب هم معنی x می‌دهد هم معنی y. . (یعنی بین x و y یا به عبارتی اجزای آن ترکیب حالت عطف برقرار است). چنین ترکیب‌هایی می ‌توانند اسم یا صفت باشند.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…