وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف بیان یا apposition چیست؟

تعریف و معنی apposition :

وقتی دو یا چند واحد دستوری جمله (به ویژه اسم‌ها و گروه‌های اسمی) به شخص یا چیز یکسانی اشاره دارند و (معمولا) نقش یکسانی در جمله دارند، گفته می‌شود که آنها بدل یکدیگر هستند این حالت عطف بیان نام دارد.

Her father, the vicar, would have been shocked

ترجمه: پدرش –قاِئم مقام- شوکه می شد

در این جمله گروه های اسمی Her father (پدرش) و the vicar (قائم مقام) بدل هم هستند. هردو به یک شخص اشاره دارند و هردو نقش فاعل را در جمله دارند.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…