وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

عطف بیان یا apposition چیست؟

تعریف و معنی apposition :

وقتی دو یا چند واحد دستوری جمله (به ویژه اسم‌ها و گروه‌های اسمی) به شخص یا چیز یکسانی اشاره دارند و (معمولا) نقش یکسانی در جمله دارند، گفته می‌شود که آنها بدل یکدیگر هستند این حالت عطف بیان نام دارد.

Her father, the vicar, would have been shocked

ترجمه: پدرش –قاِئم مقام- شوکه می شد

در این جمله گروه های اسمی Her father (پدرش) و the vicar (قائم مقام) بدل هم هستند. هردو به یک شخص اشاره دارند و هردو نقش فاعل را در جمله دارند.از این واژه نامه:

کاربرد خاص

Special use

در دیکشنری انگلیسی اکسفورد، کاربرد خاص یک صفت، استفاده از آن صفت…

مصدر با to

To-infinitive

به کلمه infinitive “مصدر” مراجعه کنید.

ریشه

Stem

ریشه، پایه و اساس یا بخش اصلی یک کلمه است که اجزای…