وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

ارجاعی (پیش مرجع) یا anaphoric چیست؟

تعریف و معنی anaphoric :

کلمه یا گروه اسمی ارجاعی پیش مرجع به کلمه ای اشاره می‌کند که پیش از خودش در متن یا مکالمه به کار رفته است. ضمایر اغلب به صورت ارجاعی استفاده می‌شوند:

Clare arrived late, so I was really annoyed with her

ترجمه: کلیر دیر کرد به خاطر همین از او آزرده شدم

در جمله بالا (her) کلمه ارجاعی است و به (Clare) اشاره دارد. یک اصطلاح مرتبط دیگر (cataphoric) به معنی پس مرجع است که به کلمه ای که بعد از خودش در متن می‌آید اشاره دارد.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…