وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مطابق | مطابقت (فعل و فاعل) یا agree | agreement چیست؟

تعریف و معنی agree | agreement :

مطابقت نحوی در جمله به این معنی است که دو (یا چند) جزء از اجزای جمله از نظر عدد، شخص، جنسیت و وضعیت یکسان باشند. در انگلیسی مدرن، مطابقت عمده و اصلی بین فعل و فاعل اتفاق می افتد. به مثال های زیر توجه کنید:

This apple tastes delicious

ترجمه: این سیب خوشمزه است

فاعل this apple (این سیب) و فعل tastes (مزه می‌دهد) هردو مفرد هستند و از لحاظ عددی “مفرد بودن” مطابقت دارند.

These apples taste delicious

ترجمه: این سیب ها خوشمزه هستند

فاعل these apples (این سیب ها) و فعل taste (مزه می دهند)، هردو جمع هستند و از لحاظ جمع بودن با هم مطابقت دارند.

گاهی یک اسم (یا مفهوم آن اسم) شکل جمع دارد ولی با فعل مفرد مطابقت می کند:

Politics is interesting

ترجمه: امور سیاسی جالب است

در جمله بالا کلمه جمع politics (امور سیاسی) فاعل فعل مفرد is است و مطابقت مفردی دارند. اما در جمله زیر:

His politics are fascistic

امور سیاسی او فاشیستی هستند

اسم جمع (politics) فاعل فعل جمع (are) است و مطابقت از نوع جمعی است.

گاهی اسم‌های جمعی شکل مفرد ولی معنی جمع دارند:

audience, family, team

ترجمه: تیم ، خانواده، مخاطبان

کلمات بالا ممکن است با هردو فعل مفرد یا جمع به کار روند. مثلا در انگلیسی بریتانیایی هر دو شکل جمله زیر به کار می‌رود:

The team has lost (مطابقت فردی)

ترجمه: تیم باخت

The team have lost (مطابقت جمعی)

ترجمه: تیم باخت

البته در انگلیسی امریکایی شکل دوم کمتر استفاده می‌شود.از این واژه نامه:

جمله واره مستقل

Independent Clause

جمله‌واره مستقل جمله‌واره‌ای است که میتواند به تنهایی به عنوان یک جمله…

شبه فعل

Verbal

verbalها که در تعریف فارسی به آنها “منسوب به فعل” یا “شبه…

افعال مرکب

Compound Verbs

فعل مرکب فعل واحدی است که از بیش از یک کلمه تشکیل…