وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

مطابق | مطابقت (فعل و فاعل) یا agree | agreement چیست؟

Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon

تعریف و معنی agree | agreement :

مطابقت نحوی در جمله به این معنی است که دو (یا چند) جزء از اجزای جمله از نظر عدد، شخص، جنسیت و وضعیت یکسان باشند. در انگلیسی مدرن، مطابقت عمده و اصلی بین فعل و فاعل اتفاق می افتد. به مثال های زیر توجه کنید:

This apple tastes delicious

ترجمه: این سیب خوشمزه است

فاعل this apple (این سیب) و فعل tastes (مزه می‌دهد) هردو مفرد هستند و از لحاظ عددی “مفرد بودن” مطابقت دارند.

These apples taste delicious

ترجمه: این سیب ها خوشمزه هستند

فاعل these apples (این سیب ها) و فعل taste (مزه می دهند)، هردو جمع هستند و از لحاظ جمع بودن با هم مطابقت دارند.

گاهی یک اسم (یا مفهوم آن اسم) شکل جمع دارد ولی با فعل مفرد مطابقت می کند:

Politics is interesting

ترجمه: امور سیاسی جالب است

در جمله بالا کلمه جمع politics (امور سیاسی) فاعل فعل مفرد is است و مطابقت مفردی دارند. اما در جمله زیر:

His politics are fascistic

امور سیاسی او فاشیستی هستند

اسم جمع (politics) فاعل فعل جمع (are) است و مطابقت از نوع جمعی است.

گاهی اسم‌های جمعی شکل مفرد ولی معنی جمع دارند:

audience, family, team

ترجمه: تیم ، خانواده، مخاطبان

کلمات بالا ممکن است با هردو فعل مفرد یا جمع به کار روند. مثلا در انگلیسی بریتانیایی هر دو شکل جمله زیر به کار می‌رود:

The team has lost (مطابقت فردی)

ترجمه: تیم باخت

The team have lost (مطابقت جمعی)

ترجمه: تیم باخت

البته در انگلیسی امریکایی شکل دوم کمتر استفاده می‌شود.