وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
واژه نامه تخصصی گرامر انگلیسی
Dilmajio A-Z Grammar Glossary Icon
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

حالت مفعولی یا accusative چیست؟

تعریف و معنی accusative :

در بعضی زبان‌های تغییر یافته، حالت مفعولی به اسم‌ها و ضمیرهایی ( و همینطور صفت های توصیف کننده ی آن ها) اشاره دارد که نقش مفعول مستقیم فعل را ایفا می‌کنند. انگلیسی کهن به عنوان زبانی تغییر یافته کلمه حالت مفعولی Accusative را داشت که تا دوره ی انگلیسی میانه هم کاربرد داشت ولی بعد از آن کاملا منسوخ شد.

نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در انگلیسی استاندارد مدرن، کلمه (Objective case) به معنی حالت مفعولی است، که تنها با ضمایر مفعولی (me, him, …)شناخته می‌شود.

این ضمایر به عنوان مفعول مستقیم در جمله استفاده می‌شوند.

I love him

ترجمه: من او را دوست دارم

ضمایر مفعولی نشانگر ادغام شکل‌های مفعولی accusative و dative هستند.از این واژه نامه:

ضمیر تاکیدی

Intensive Pronoun

ضمایر تاکیدی به یک اسم یا ضمیر به‌منظور تأکید بر آن اشاره…

ضمیر متقابل

Reciprocal Pronoun

ضمیر متقابل برای نشان دادن یک عمل یا رابطه متقابل به کار…

ضمیر پرسشی

Interrogative Pronoun

ضمایر پرسشی اصلی عبارتند از what, which, who, whom و whose. از…