گرامر as…as ( + جمله نمونه)

گرامر as…as یکی از گرامرهای مهم زبان انگلیسی هستش و زمانی استفاده می‌شه که چیزهایی که مقایسه می‌کنیم به نحوی با هم‌دیگه برابر و در یه سطح باشن. از فرم زیر برای این گرامر استفاده میشه:

as + صفت /قید + as

کاربرد as…as همراه صفت

فرم جمله:

فعل + مورد اول + as + صفت  + as + مورد دوم

به مثال‌های زیر دقت کنید:

The world’s biggest bull is as big as a small elephant.

ترجمه: بزرگترین گاو نر جهان به بزرگی یه فیل کوچیک هستش.

The weather this summer is as bad as last year. It hasn’t stopped raining for weeks.

ترجمه: هوای تابستون امسال هم مثل سال گذشته بده. هفته‌هاست که بارون قطع نمی‌شه.

کاربرد as…as همراه قید

فرم جمله:

فعل +  مورد اول + as + قید  + as + مورد دوم

به مثال‌های زیر دقت کنید:

It doesn’t work as well as we’d hoped.

ترجمه: اون طوری که ما انتظار داشتیم کار نمیکنه.


 We finished as quickly as we could.

ترجمه: تا جایی که می‌تونستیم زود تمومش کردیم.

You have to unwrap it as carefully as you can. It’s quite fragile.

ترجمه: باید تا جایی که می‌تونین اون رو با دقت باز کنین؛ خیلی شکننده است.

کاربرد as much asو as many as

as much as و as many as رو می‌تونیم در جمله، به معنی “به اندازه” ، “تا حدی” یا به “همون اندازه” معنی کنیم. وقتی می‌خوایم ملاک مقایسه‌ رو با اشاره به کمیت انجام بدیم، برای اسم‌های غیرقابل شمارش از as much as و برای اسم‌های قابل شمارش و اسم‌های جمع as many as استفاده میشه.

فرم جمله:

فعل مورد اول +  as + much  / many + as + مورد دوم

به مثال‌های زیر نگاه کنین:

Greg makes as much money as Mick but not as much as Neil.

ترجمه: گیرگ به اندازه میک درآمد داره اما به اندازه نیل نیستش.

They try to give them as much freedom as they can.

ترجمه: اونا سعی می‌کنن تا حدی که می‌تونن بهشون آزادی بدن.

There weren’t as many people there as I expected.

ترجمه: اونقدر که انتظار داشتم مردم اونجا نبودن.

این نکته رو در نظر داشته باشین که ما میتونیم قبل از عددهایی که به تعداد زیادی از چیزها اشاره میکنن هم از as much as و هم از as many as استفاده کنیم.

Scientists have discovered a planet which weighs as much as 2,500 times the weight of Earth.

ترجمه: دانشمندا سیاره‌ای رو کشف کردن که وزنش 2500 برابر وزن زمینه.

There were as many as 50 people crowded into the tiny room.

ترجمه: چیزی حدود 50 نفر داخل اون اتاق کوچیک تجمع کرده بودن.

نقش as…as در جمله

در مورد نقش as…as در جمله باید بگیم که اولین as به عنوان یه قید عمل می‌کنه و صفت یا قیدی را که بعد از اون میاد تغییر میده. دومین as می‌تونه به عنوان حرف اضافه یا حرف ربط به کار بره. اگه به عنوان حرف اضافه استفاده بشه، پس از اون یه اسم یا ضمیر میاد؛ اما اگه به صورت حرف ربط استفاده بشه، یه جمله‌واره به دنبال اون میاد.

به عنوان مثال:

He is as cunning as a fox.

ترجمه: اون مثل/ به اندازه‌ی روباه حیله‌گر هستش. (در اینجا اولین as داره صفت حیله‌گر بودن یا cunning رو توصیف میکنه و as دوم به توصیف اسم روباه یا همون fox می‌پردازه.)

He drove as fast as he can.

ترجمه: اون تا جایی که می‌تونست سرعتی رانندگی کرد. (در اینجا اولین as داره قید یا همون سرعت (fast) رو توصیف میکنه و as دوم به توصیف جمله‌واره ‘he can’ اشاره داره.)

کاربرد Not as … as

برخلاف گرامر as…as، زمانی از Not as … as استفاده می‌کنیم که قصد داریم مقایسه‌ای رو بین چیزایی که باهم مساوی یا برابر نیستن یا به عبارتی هم رده نیستن انجام بدیم

 به مثال‌های زیر نگاه کنین:

It’s not as heavy as I thought it would be, actually.

ترجمه: در واقع اونقدری هم که فکرش رو می‌کردم سنگین نیست.

Rory hasn’t grown as tall as Tommy yet.

ترجمه: روری هنوز اندازه‌ی تامی بلند نشده.

She’s not singing as loudly as she can.

ترجمه: اون تا جایی که می‌تونه بلند آواز نمی‌خونه.

They didn’t play as well as they usually do.

ترجمه: اونا مثل همیشه خوب بازی نکردن.

دقت داشته باشین که می‌تونیم به جای Not as … as از not quite as  و  not nearly as استفاده کنیم. اینا تقریبا همه یه مفهوم رو میرسونن.

The second race was not quite as easy as the first one.

ترجمه: مسابقه دوم به آسونی مسابقه اول نبود. (مسابقه دوم آسون بود اما مسابقه اول آسون‌تر بود.)

These new shoes are not nearly as comfortable as my old ones.

ترجمه: این کفشای جدید به راحتی کفشای قدیمیم نیستن. (کفشای قدیمی من خیلی راحت‌تر از این کفشای جدید هستن.)

از ترکیب not so … as هم در زبان انگلیسی استفاده می‌شه، اما نسبت به not as … as کمتر رواج داره.

The cycling was good but not so hard as the cross country skiing we did.

ترجمه: دوچرخه سواری خوب بود اما به سختی اسکی کراس کانتری (اسکی صحرانوردی) که ما انجام دادیم نبود.

As … as + possibility

اگه به مثال‌های زیر توجه کنین متوجه می‌شید که گاهی میشه با گرامر as…as به شکل زیر؛ معنی تا حد (یه صفتی) امکان رو استخراج کرد.

Can you come as soon as possible?

ترجمه: میشه هر چه زودتر بیای؟

Go to as many places as you can.

ترجمه: تا جایی که می‌تونین به جاهای زیادی برین.

We got here as fast as we could.

ترجمه: تا جایی که ‌می‌تونستیم به سرعت رسیدیم اینجا.

آوردن تاکید همراه با as…as

وقتی می‌خوایم نشون بدیم که تفاوت بزرگ یا کوچکی بین چیزهایی که با هم مقایسه میشن وجود داره، می‌تونیم از قیدهایی مثل nearly، nowhere near و quite استفاده کنیم.

تاکید بر یه تفاوت بزرگ

England isn’t nearly as big as Russia.

ترجمه: انگلستان تقریباً به بزرگی روسیه نیست.


 England is nowhere near as big as Russia.

ترجمه: انگلستان به اندازه روسیه نیست. (روسیه بسیار بزرگتر از انگلیس هستش.)

My shoes didn’t cost nearly as much as yours.

ترجمه: قیمت کفش من تقریباً به اندازه کفش شما نبود.


 My shoes cost nowhere near as much as yours.

ترجمه: قیمت کفش من به اندازه کفش شما نیستش. (هزینه کفش شما بسیار بیشتر از کفش من هستش.)

There aren’t nearly as many people here today as there were yesterday.

ترجمه: امروز تقریباً به اندازه دیروز اینجا جمعیت نیست.


 There are nowhere near as many people here today as there were yesterday.

ترجمه: امروز نسبت به دیروز شلوغ نیست. (دیروز جمعیت اینجا خیلی بیشتر از امروز بود.)

تاکید بر یه تفاوت کوچیک

My flat isn’t quite as big as Jenny’s.

ترجمه: آپارتمان من به اندازه جنی بزرگ نیستش. (تخت جنی کمی / یه مقداری /اندکی بزرگتر از تخت من هستش.)


 The journey didn’t take quite as long as it did last time.

ترجمه: این سفر به اندازه دفعه قبل طولانی نشد. (سفر دفعه قبل کمی/ یه مقداری /اندکی طولانی تر شد.)


 It isn’t quite such a nice restaurant as the one we used before.

ترجمه: این رستوران به اندازه رستورانی که قبلاً می‌رفتیم، خوب نیستش. (رستورانی که قبلا می‌رفتیم کمی / یه مقداری / اندکی بهتر بود.)

عبارات و اصطلاحات رایج با as… as

در زبان انگلیسی، ما از تعداد زیادی عبارات و اصطلاحاتی که با as…as هستن استفاده می‌کنیم؛ که در ادامه بعضی از اونا رو در قالب مثال برای شما میاریم:

Her hands were as cold as ice.

ترجمه: دستاش مثل یخ سرد بود.

She is as hard as nails. She will do really well in business.

ترجمه: اون دختر به سختی ناخن است (اون دختر سرتقی هستش). در تجارت واقعاً خوب عمل خواهد کرد.

I didn’t dare to go down to the cellar. It was as black as night down there.

ترجمه: جرات نکردم به سمت سرداب برم. اونجا مثل سیاهی شب بود.

She is as deaf as a post.

ترجمه: اون مثل یه تیکه چوب قدرت شنیدن هیچ صدائی رو نداره.

Please get here as soon as possible.

ترجمه: لطفا هر چی زودتر بیاین اینجا.

These stories are as old as the hills.

ترجمه: قدمت این داستان‌ها به اندازه قدمت تپه‌ها هستش.


مقاله های مرتبط:


نظر دهید