نقل قول در انگلیسی (انواع، فرمول، مثال)

نقل قول “reported speech” زمانی به کار می‌‌رود که چیزی را که کسی به ما گفته برای کس دیگری تعریف کنیم. برای این کار می‌‌توانیم از نقل قول مستقیم “direct speech” یا نقل قول غیرمستقیم “indirect speech” استفاده کنیم.

نقل قول مستقیم:

‘I work in a hotel,’ said Anna.

نقل قول غیرمستقیم:

Anna said that he worked in a hotel.


تفاوت نقل قول مستقیم و غیرمستقیم

هردوی آن‌‌ها روشی برای نقل سخنانی هستند که قبلا توسط شخص دیگری بیان شده‌‌اند اما تفاوت ظریفی بین این دو ساختار وجود دارد.

نقل قول مستقیم صحبت را دقیقا همان‌‌طور که هست بیان می‌‌کند و معمولا هنگام بیان، آن را در بین ویرگول‌‌های وارونه (نشانه نقل قول در انگلیسی) می‌‌نویسند. مثال:

“I’ll be there by 9pm. ”

نقل قول غیرمستقیم هم دقیقا همین کار را می‌‌کند اما به جای تکرار دقیق سخن گوینده، آن‌‌ را با کلمات دیگری تعریف می‌‌کند. بارزترین تفاوت در بین این دو ساختار، عدم استفاده از ویرگول وارونه در نقل قول غیرمستقیم است. مثال:

She said to me that she would be here by 9pm.

در نقل قول غیرمستقیم به جای زمان ذکر شده در سخن اصلی، از زمانی استفاده می‌‌کنیم که معمولا در زمانی قبل‌‌تر در گذشته است و به این کار “backshift” یا عقب‌‌گرد در زمان می‌‌گویند. مثلا به جای work از worked استفاده می‌‌کنیم. همچنین ممکن است در کلمات دیگری که به کار می‌‌بریم هم تغییراتی ایجاد کنیم؛ مثل ضمایر.

درواقع تمرکز نقل قول غیرمستقیم روی معنی و محتوای سخن است نه ساختار و چینش دقیق کلمات. در نقل قول غیرمستقیم ساختار عبارت نقل شده بستگی به نوع جمله اصلی (امری، سوالی، اخباری) دارد.

در عوض در ساختار نقل قول مستقیم هیچ تغییری ایجاد نمی‌‌شود و پیام گوینده را دقیقا با لغاتی که گوینده استفاده کرده بود بیان می‌‌کند.

نقل قول غیرمسقیم

از نقل قول غیرمستقیم برای نقل سخنی که کسی ممکن است گفته باشد استفاده می‌‌کنیم و به همین دلیل همیشه در زمان گذشته بیان می‌‌شود. در نقل قول غیرمستقیم به جای ویرگول وارونه برای نشان دادن نقل قول از کلمه “that” استفاده می‌‌کنیم. مثال:

“He said that he was not tired. ”

جملات اخباری

جملات اخباری در نقل قول غیرمستقیم از یک جمله‌‌واره that (that-clause) و یک جمله‌‌واره نقل شده (reported clause) تشکیل می‌‌شوند.

‘I’m hungry,’ I said.

I told her (that) I was hungry.

نقل قول سوالی

نقل قول سوالات yes/no و wh متفاوت است.

1. نقل قول سوالات yes/no یا گزینه‌‌ای

این جملات از یک جمله‌‌واره نقل کننده و یک جمله‌‌واره نقل شده با کلمه if یا whether تشکیل می‌‌شوند. استفاده از if رایج‌‌تر از whether است. جمله‌‌واره نقل شده ساختار اخباری دارد (فاعل و سپس فعل) نه سوالی.

شکل اصلی سوال ‘Are you Iranian?’

He asked if I was Iranian.

2. نقل قول سوالات wh

نقل قول غیرمستقیم این سوالات از یک جمله‌‌واره نقل کننده و یک جمله‌‌واره نقل شده با کلمه wh who, what, when) where, why, how) در ابتدای آن تشکیل می‌‌شود. در این سوالات از علامت سوال استفاده نمی‌‌کنیم و جمله‌‌واره نقل شده ساختار اخباری دارد نه سوالی (اول فاعل بعد فعل).

شکل اصلی سوال ‘Who are you?’

نقل قول غیر مستقیم He asked me who I was.

1. Who، whom و what

در سوالات غیرمستقیم who، whom و what، کلمه wh می‌‌تواند فاعل یا مفعول جمله‌‌واره نقل شده باشد.

I asked her who came to meet her in the hotel.  

در این جمله who فاعل came است.

شکل اصلی سوال ‘Who came to meet you in the hotel?’

و همان‌‌طور که می‌‌بینید، در سوالات غیرمستقیم این کلمات، چینش جمله‌‌واره نقل شده به صورت اخباری است.

در مورد تفاوت who و whom بخوانید.

2. how، when، where و why

در این سوالات نیز ساختار به شکل اخباری (اول فاعل بعد فعل) است.

شکل اصلی سوال ‘When did it happen?’

نقل قول غیر مستقیم I asked them when it had happened

جملات امری

جملات امری نقل شده از یک جمله‌‌واره نقل کننده و یک جمله‌‌واره نقل شده با to در ابتدای آن تشکیل می‌‌شوند.

The teacher told her to sit down.

شکل اصلی امر ‘Sit down!’

ما همچنین در نقل قول غیرمستقیم از جمله‌‌واره to به همراه افعال دیگری که به معنی خواستن یا واداشتن مردم به انجام کاری هستند (مثل advise، encourage و warn)، استفاده می‌‌کنیم.

I advised him to wait till the following day.

افعال نقل کننده نقل قول غیر مستقیم

در نقل قول غیرمستقیم برای بیان چیزی که نقل می‌‌شود از افعال متفاوتی می‌‌توان استفاده کرد که در بین آن‌‌ها say از بقیه رایج‌‌تر است. همچنین می‌‌توانید برای بیان چیزی که به شما گفته شده از فعل tell هم استفاده کنید. مثال:

“She told me that she didn’t have enough money. ”

فعل نقل کننده در نقل قول غیرمستقیم زمان حال ساده

اگر سخنی که نقل می‌‌شود در زمان نقل شدن همچنان درست و به‌‌جا باشد یا چیزی باشد که گوینده اغلب آن را می‌‌گوید و تکرار می‌‌کند، می‌‌توانیم برای نقل آن کلمات نقل کننده را در زمان حال ساده بیان کنیم.

Cara says they’re closing the motorway tomorrow for two days.

Michael says dogs shouldn’t be allowed in the malls.   (احتمالا مایکل زیاد این حرف را تکرار می‌‌کند )

تیتر روزنامه‌‌ها

اغلب در تیتر روزنامه‌‌ها از نقل قول در زمان حال ساده استفاده می‌‌شود. این کار نقل قول را مهیج‌‌تر می‌‌کند.

JUDGE TELLS THE REPORTERS TO LEAVE COURTROOM

فعل نقل کننده در زمان گذشته استمراری

می‌‌توان در نقل قول غیرمستقیم فعل نقل کننده را در زمان گذشته استمراری آورد. این کار را اغلب در مکالماتی انجام می‌‌دهیم که تمرکز گوینده روی محتوای سخن است چون یا سخن جالبی است، یا موضوع جدیدی را در مکالمه عنوان می‌‌کند و یا اطلاعات مهمی را نقل می‌‌کند. برای این کا اغلب از فعل tell یا say استفاده می‌‌کنیم.

She was telling me the big cinema in fifth Avenue is going to close down.

Say و tell

اگر جمله مفعول غیرمستقیم نداشت از say استفاده کنید.

She said that she was hungry.

وقتی می‌‌خواهید بگویید که مخاطب سخن چه کسی است (مفعول غیرمستقیم) از tell استفاده کنید.

She told me that she was hungry.

Talk و speak

برای بیان عمل “ارتباط برقرار کردن” از این دو فعل استفاده کنید.

She talked to me.
He was speaking on the phone.

برای اشاره به سخنی که بیان شده این افعال را همراه “about” به کار ببرید.

She talked (to me) about her parents.

عقب‌‌گردها در نقل قول غیرمستقیم

عقب‌‌گرد تغییراتی است که ما در فعل سخن اصلی ایجاد می‌‌کنیم چون از وقتی سخن گفته شده تا وقتی که آن را نقل کنیم زمان مشخصی سپری شده است.

لیست عقب‌‌گرد زمان‌‌های مختلف

نقل قول مستقیمنقل قول غیرمستقیم
حال سادهگذشته ساده
حال استمراریگذشته استمراری
حال کاملگذشته کامل
حال کامل استمراریگذشته کامل استمراری
گذشته سادهگذشته کامل
گذشته استمراریگذشته کامل استمراری
آینده  (will)آینده در گذشته  (would)
گذشته کاملگذشته کامل (بدون تغییر)
جمله اصلی She said: ‘She’s going home. ’

نقل قول غیرمستقیم She told us she was going home.

جمله اصلی ‘What happened to her?’ he asked.

نقل قول غیرمستقیم He asked what had happened to her.

افعال modal (کمکی)

بعضی از افعال کمکی و نه همه آن‌‌ها در نقل قول غیرمستقیم در زمان، عقب‌‌گرد و تغییر می‌‌کنند. تغییرات modalها یا همان افعال کمکی در نقل قول غیرمستقیم به شکل زیر است:

Will > would

Shall > would (در جملات اخباری)

Shall > should (در جملات سوالی)

Can > could

May > might (به معنی احتمال)

May > could (به معنی اجازه)

Must > had to (به معنی اجبار)

Must > بدون تغییر (به معنی تفکر و حدس زدن)

Could > بدون تغییر

Should > بدون تغییر

Would > بدون تغییر

Might > بدون تغییر

Need > بدون تغییر

مثال‌‌هایی از عقب‌‌گرد modalها:

‘I can see her at 9. 30,’ he added. > He added that he could see her at 9. 30.

‘We could sell them for about 3,000 dollars,’ he said. > He said they could sell them for about 3,000 dollars.

 ‘Shall I close it?’ she asked. > She asked if she should close it.

‘You may wait in the waiting room,’ she said. > She said we could wait in the waiting room.

می‌‌توانیم در نقل‌‌قول‌‌ها بعد از افعال مدال یک ساختار با زمان کامل (شکل ed فعل+ have) هم بیاوریم؛ مخصوصا وقتی نقل قول درمورد اتفاقی فرضی در گذشته باشد.

نقل قول غیر مستقیم She said the noise might have been the firefighters approaching to the building.

نقل قول مستقیم ‘The noise might be the approaching to the building. ’

Used to و ought to در نقل قول غیرمستقیم تغییری نمی‌‌کنند

این اصطلاحات در نقل غیرمستقیم دستخوش عقب‌‌گرد نمی‌‌شوند.

‘I used to live in France. ’ > He said he used to live in France.

تفاوت used to و get used to را می دانید؟

نقل قول‌‌های غیرمستقیم بدون عقب‌‌گرد

اگر چیزی که نقل می‌‌کنیم هنوز هم در زمان نقل قول درست و به‌‌جا باشد یا هنوز اتفاق نیفتاده باشد، لازم نیست در نقل قول غیرمستقیم زمان آن را تغییر دهیم. این امر اغلب زمانی اتفاق می‌‌افتد که کسی درمورد آینده حرف بزند یا در سخن اصلی از زمان حال ساده، حال استمراری یا حال کامل استفاده شده باشد.

She told me her sister works for an American company.  

(این که خواهرش برای یک شرکت آمریکایی کار می‌‌کند هنوز هم درست است )

She said they’re getting married next month.  

(زمانی که گوینده سخن می‌‌گوید “این ماه” است)

He said they’ve finished painting the walls.  

(احتمالا گوینده این جمله را در گذشته نزدیک بیان کرده است )

He promised he’ll help me.  

(قولی که او داده درمورد آینده است )

تغییر ضمایر در نقل قول غیرمستقیم

تغییر ضمایر در نقل قول غیرمستقیم به این بستگی دارد که گوینده جمله اصلی و نقل‌‌کننده جمله یکی هستند یا نه. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

نقل قول مستقیمI don’t want to annoy people,’ Kim said.

نقل قول غیرمستقیم Kim said she didn’t want to annoy people.

گوینده‌‌های متفاوت: I به she تغییر کرده‌‌است.

نقل قول مستقیمI’ll look after Anna,’ I said.

نقل قول غیرمستقیم I said I would look after Anna.

گوینده یکسان: ضمایر بدون تغییر

نقل قول مستقیم You need to be here at seven o’clock,’ Jack told Laura.

نقل قول غیرمستقیم Jack told Laura she needed to be there at seven o’clock.

گوینده‌‌های متفاوت: you به she تغییر می‌‌کند.

نقل قول مستقیمI hope you will come to the party tonight,’ I said to Michael.

نقل قول غیرمستقیم I told Michael I hoped he would come to the party that night.

گوینده یکسان: I بدون تغییر و you به he تغییر می‌‌کند.

تغییرات قیدها و صفات اشاره در نقل قول غیرمستقیم

اغلب در نقل قول غیرمستقیم صفات اشاره (مثل This و that) و قید زمان و قید مکان (مثل now، here، today و.. ) تغییر می‌کنند چون نقل قول غیرمستقیم در زمانی بعد از سخن اصلی و احتمالا در مکانی دیگر اتفاق می‌‌افتد. برای درک این موضوع مثال‌‌های زیر را مقایسه کنید:

نقل قول مستقیم I said, ‘I’ll visit you here tomorrow. ’

نقل قول غیرمستقیم I told him I would visit him there the next/following day.

نقل قول مستقیم She said, “I want it now. ”      

نقل قول غیرمستقیم She said she wanted it then/at that moment.

در لیست زیر تغییرات معمول صفات اشاره و قیود و اصطلاحات قیدی در نقل قول غیرمستقیم را مشاهده می‌‌کنید:

This → that

These → those

Now → then

Yesterday → the day before

Tomorrow → the next/following day

two weeks ago → two weeks before

here → there

اشتباهات رایج در نقل قول غیرمستقیم

موارد زیر باعث اشتباه زبان‌‌آموزان در هنگام به کاربردن نقل قول غیرمستقیم می‌‌شوند.

در نقل قول سوالات wh، ترتیب کلمات به شکل جملات اخباری است نه سوالی یعنی اول فاعل و بعد فعل می‌‌آید.

He always asks me where I am going.

در نقل قول سوالات wh از علامت سوال استفاده نمی‌‌کنیم.

I asked her what she was doing.

نقل قول مستقیم

نقل قول مستقیم را تقریبا می‌‌توان در همه زمان‌‌های دستوری به کاربرد. می‌‌توان از آن برای بیان چیزی که در زمان حال اتفاق می‌‌افتد (همین الان اتفاق می‌‌افتد و به مخاطب القا می‌‌کند که اتفاق در زمان سخن کفتن در جریان است) استفاده کرد. مثال:

“While she’s on the phone, she’s saying to her friend, “I’m never going to talk to him again. ”

همچنین می‌‌توان از نقل قول مستقیم در زمان‌‌های گذشته و آینده هم استفاده کرد. اغلب در این ساختار از زمان گذشته استفاده می‌‌کنیم تا بگوییم چیزی تا الان اتفاق افتاده و این پرکاربردترین نوع نقل قول مستقیم در نوشته‌‌های انگلیسی است. مثال:

“He said to me, “I’ll catch the last plane to Tehran. ”

از زمان آینده در نقل قول مستقیم برای ایجاد حس انتظار و پیشبینی استفاده می‌‌شود. همچنین از آن برای گفتن چیزی که قصد داریم به کسی بگوییم استفاده می‌‌شود. این کاربرد نقل قول مستقیم زیاد در متون رسمی و حرفه‌‌ای به چشم نمی‌‌خورد بلکه بیشتر در نوشته‌‌های خلاقانه مثل داستان و رمان کاربرد دارد. مثال:

Before I go away I’ll tell her, “I’m never coming back to you. ”

از نقل قول مستقیم فقط برای نقل سخنان شخصی دیگر استفاده نمی‌‌کنیم. می‌‌توانیم سخنانی از متون دیگر را هم به همین روش نقل کنیم و آن‌‌ها را بین نشانه‌‌های نقل قول (“”) بیان کنیم. در این موارد به جای فعل “say” از افعال دیگری مثل “write”، “state” یا “describe” استفاده می‌‌کنیم.


مقاله های مرتبط:


نظر دهید