وبلاگ تخصصی زبان و نگارش دیلماجیو -بنر
Dilmajio A-Z Glossary
جستجو در دیکشنری
از فلش بالا برای تغییر واژه نامه استفاده کنید

Complex Sentence یا جمله پیچیده چیست؟

تعریف و معنی Complex Sentence :

هرگاه در یک جمله، جمله واره مستقل و جمله واره وابسته داشته باشیم به آن جمله، جمله پیچیده گفته می شود. جمله زیر یک جمله پیچیده محسوب می شود:

The football match was cancelled  because it was raining.

فوتبال به خاطر بارش باران لغو شد.

درمثال بالا قسمت سبز رنگ جمله واره وابسته است و قسمت قرمز جمله واره مستقل. و در کل با یک جمله پیچیده روبرو هستیم.

جمله پیچیده (Complex Sentence) با جمله مرکب فرق می کند. جمله مرکب(Compund Sentence) از ترکیب دو جمله واره مستقل ساخته می شود و جمله پیچیده از ترکیب یک جمله واره مستقل و یک جمله واره وابسته.

Independent clause + Dependent clause = Complex Sentence

Let’s go back to the theatre    where we watched the ballet.

Independent clause + Independent clause  = Compound Sentence

He sang   and she danced.از این واژه نامه:

مقاله های مرتبط: