تفاوت anything و nothing [ + مثال]

Anything و nothing هردو ضمایر نامعین هستن که معنی مشابهی دارن.

anything به وجود هرچیزی اشاره داره درحالی‌‌که nothing به عدم وجود هرچیزی اشاره داره. اما تفاوت اصلی anything و Nothing در اینه که nothing اغلب با افعال مثبت و anything در جملات منفی و سوالی استفاده می‌‌شه. از هردوی این کلمات می‌‌تونیم در جمله برای بیان یه چیز واحد و یکسان استفاده کنیم.

در این مقاله ابتدا معنی، گرامر و کاربرد هریک از کلمات anything و nothing رو با استفاده از مثال‌‌هایی یاد می‌‌گیریم. بعدش تفاوت بین anything و nothing رو با مقایسه کاربرد و معنی‌‌هاشون توضیح می‌‌دیم.

گرامر Nothing

Nothing یه ضمیر نامعین به معنی “هیچ چیزی” یا “هیچ” هست. این کلمه به نبود چیزی اشاره داره و از‌‌این‌‌رو بار معنایی منفی داره. با‌‌این‌‌حال اغلب از این کلمه در جملات مثبت استفاده می‌‌شه. مثال:

They know nothing.

ترجمه:    اون‌‌ها هیچی نمی‌‌دونن.

She said nothing about her promotion.

ترجمه:   اون هیچی درمورد ترفیعش نگفت.

The mechanic found nothing wrong with my car.

ترجمه: مکانیک هیچ مشکلی تو ماشینم پیدا نکرد.

لازمه بدونید که از nothing نباید تو جملات منفی استفاده بشه. انجام این کار منجر به ایجاد بار منفی دوبل در معنی می‌‌شه (منفی در منفی می‌‌شه مثبت).

فرق بین nobody و anybody [مثال]

هردو کلمه nobody و anybody جزو ضمایر نامعین زبان انگلیسی هستن …

بخوانید

گرامر Anything

Anything هم یه ضمیر نامعینه که به هرچیزی اشاره داره؛ مهم نیست اون چیز چی باشه. از این ضمیر معمولا در جملات سوالی و منفی استفاده می‌‌شه.

Do you know anything about this event?

ترجمه:   چیزی درمورد این رویداد می‌‌دونی؟

Is there anything else you want to add to your orders?

ترجمه:   چیزی هست که بخواهید به سفارشاتتون اضافه کنید؟

He didn’t tell her fiancée anything about his family.

ترجمه:   اون به نامزدش چیزی درمورد خانوادش نگفت.

در ابتدای این مقاله گفتیم که می‌‌شه از Nothing و anything برای بیان یه معنای یکسان استفاده کرد. این کار با استفاده از ساختار جملات منفی و مثبت انجام می‌‌گیره.

I know nothing about the robbery. =  I don’t know anything about the robbery.

ترجمه:   من چیزی درمورد دزدی نمی‌‌دونم= من هیچی درمورد دزدی نمی‌‌دونم.

We ate nothing. = We didn’t eat anything.

ترجمه:   ما هیچی نخوردیم= ما چیزی نخوردیم.

بنابراین:

Anything + فعل منفی = nothing

به‌‌علاوه، nothing و anything به راحتی می‌‌تونن در سوالات جایگزین بشن.

‌‌

Have they found anything? → Have they found nothing?

ترجمه:   اون‌‌ها چیزی پیدا کردن؟ → اون‌‌ها هیچی پیدا نکردن؟

خلاصه‌‌ای از تفاوت Nothing و anything

معنی

nothing به معنی “هیچی” هست.

Anything به معنی “هرچیزی” هست.

وجود یا نبود

Nothing بیانگر نبود یا عدم وجود چیزی هست.

Anything بیانگر وجود چیزی هست.

کاربرد

Nothing اغلب در جملات مثبت به کار برده می‌‌شه.

Anything اغلب در جملات منفی استفاده می‌‌شه. ‌‌


مقاله های مرتبط:


نظر دهید